OSVČ mohou využít „Milostivé léto“ u daní a pojistného. Kdo všechno a jak může žádat?

OSVČ mohou využít „Milostivé léto“ u daní a pojistného. Kdo všechno a jak může žádat?

Odpuštění příslušenství se týká mimo jiné i OSVČ. Podmínkou je, stejně jako v případě Milostivého léta, zaplacení dlužné jistiny. O prominutí u daní už lze žádat, u sociálního pojištění je nutné ještě týden počkat.

Milostivé léto pro OSVČ nabylo účinnosti

Na začátku července nabyly účinnosti dva zákony, jeden z dílny ministerstva financí a druhý z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, které navazují na akci Milostivé léto II a měly by ulevit dlužníkům. Jde o daňovou amnestii a amnestii u sociálního pojištění.

Co všechno se u daní odpustí

První část opatření se týká mimořádného odpuštění příslušenství daně. Princip je stejný jako u Milostivého léta, přičemž odpuštění se týká nejen dluhů vymáhaných daňovou exekucí, ale všech dluhů v působnosti resortu ministerstva financí.

Mimořádné odpuštění příslušenství daně mohou využít pouze fyzické osoby. Nezáleží tak na tom, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základní podmínku mimořádného odpuštění tvoří uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Toto příslušenství pak v důsledku odpuštění zanikne, pokud nebylo dosud uhrazeno (nedojde tedy k vrácení již uhrazeného příslušenství).

Odpuštění se týká velké části příslušenství daně, a sice

  • úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona,
  • úroku z posečkané částky,
  • penále,
  • pokut za opožděné tvrzení daně,
  • nákladů řízení včetně exekučních nákladů.

Původně se nemělo odpouštět příslušenství, které má charakter trestu, v rámci legislativního procesu však došlo ke změně. Mimořádné odpuštění se nicméně neaplikuje v případě cla a jeho příslušenství. 

Dlužníci musí doplatit jistinu a podat žádost

Aby se zamezilo spekulativnímu chování dlužníků, stanovilo se pevné datum pro vznik jistiny – 30. září 2022. K samotnému uhrazení jistiny pak musí dojít nejpozději do konce tzv. odpustného období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Kdo chce využít prominutí dluhu, musí kromě doplacení jistiny též podat žádost.

Pokud dotyčný zná výši svých daňových nedoplatků, může už nyní žádost vyplnit a podat. Za účelem usnadnění celého procesu připravila finanční správa webové aplikace, v nichž občané vše vyřídí v několika málo krocích. Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit. V případě nedoplatků převyšujících 5000 Kč můžete vyplnit ještě druhou, stejně jednoduchou online žádost, ve které požádáte o roční splátkový kalendář, doplnila generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Kdo výši svého daňového nedoplatku neví, měl by podle Simony Hornochové ještě počkat. Pokud si nejste jistí, zda máte u správce daně nedoplatek, nebo o něm potřebujete zjistit bližší informace, doporučujeme vyčkat s žádostí do srpna. Nejpozději v polovině srpna spustíme novou funkcionalitu portálu MOJE daně, díky níž každý občan ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně uvidí seznam svých daňových nedoplatků, vysvětlila Simona Hornochová.

Co se týče časového souladu mezi úhradou jistiny a podáním žádosti, je nutné poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci Milostivého léta. V rámci úhrady nedoplatku finanční správa radí do zprávy pro příjemce uvést „Daňové milostivé léto“.

Jak lze žádost podat

Po vyplnění žádosti ve webové aplikaci ji lze podat na finanční úřad. Doručit žádost je možné následujícími způsoby:

  • V portálu MOJE daně
  • E-mailem
  • Datovou schránkou
  • Poštou
  • Osobně na podatelně

Mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně

Kromě odpuštění příslušenství došlo i k zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. Týká se jak fyzických, tak právnických osob. Jde o zánik tzv. bagatelních nedoplatků na dani i na příslušenství, a to bez ohledu na jejich druh (opět s výše uvedenou výjimkou cla a jeho příslušenství). Bagatelním nedoplatkem je jednotlivý nedoplatek nedosahující výše 200 Kč nebo v případě daně z nemovitých věcí 30 Kč.

Jestliže má dlužník více bagatelních nedoplatků, podmínku jejich zániku tvoří to, že součet těchto nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1000 Kč. Klíčovým časovým limitem je opět rozhodný den 30. září 2022, kdy předmětem zániku budou pouze bagatelní nedoplatky vzniklé do tohoto data. K zániku nedoplatků v tomto případě došlo automaticky dnem nabytí účinnosti zákona a poplatníci tak nebudou muset podávat žádnou žádost.

Některé žádosti je nutné podat celníkům

Pozor rovněž na to, že některé daně spravuje celní správa. Jedná se například o nedoplatky na spotřební dani. I u nich lze Milostivé léto využít, žádost je ovšem nutné podat celním úřadům. I celníci připravili webovou aplikaci, ve které lze žádost podat.

Platí také amnestie u sociálního zabezpečení

Kromě daňové amnestie nabyl účinnosti i obdobný návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který se týká sociálního pojištění. Principy mimořádného odpuštění a zániku některých dluhů v případě sociálního zabezpečení jsou podobné jako u daňové amnestie. Odpuštění se týká neuhrazeného příslušenství (penále a exekučních nákladů), přičemž rozhodným dnem je rovněž 30. září 2022. Prominutí se týká plátců pojistného na sociální zabezpečení (fyzické i právnické osoby, přičemž fyzickou osobou se rozumí OSVČ a zaměstnavatel a za plátce pojistného se považuje i bývalý plátce pojistného).

ČSSZ musíte dát vědět elektronicky

Kdo chce odpuštění penále využít, musí tuto skutečnost oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě. Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde je možné zjistit i výši dluhu. Tato služba však bude dostupná až od 10. července 2023.

Také u sociálního pojištění půjdou splátky

I u sociálního pojištění platí, že může být dlužné pojistné na sociální zabezpečení uhrazeno ve splátkách. Úhrada dlužného pojistného na sociální zabezpečení evidovaného ke dni 30. 9. 2022 bude při dluhu na pojistném do výše 50 000 Kč rozložena do dvanácti měsíčních splátek, pokud je dluh na pojistném vyšší než 50 000 Kč, je rozložena do šedesáti měsíčních splátek, které jsou splatné od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se splátka platí, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že minimální dlužné pojistné musí činit 5000 Kč.

Jakmile však dlužník některou ze splátek ve stanovené výši nebo ve stanovené lhůtě nezaplatí, možnost uhradit dluh ve splátkách zaniká a s tím zaniká i nárok na odpuštění dlužného příslušenství.

Za dluh na pojistném na sociální zabezpečení se u OSVČ ovšem nepovažují neuhrazené zálohy za kalendářní měsíce roku 2022 a penále z těchto záloh se tak nebude odpouštět.

Ti, kteří dlužné pojistné ve smyslu zákona uhradili před 1. červencem 2023, nemusí podávat žádné oznámení, k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky ze zákona. 

Následovat by mělo i zdravotní pojištění

Během projednávání ve Sněmovně navrhl opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO), aby se odpuštění penále u sociálního pojištění vztahovalo i na zdravotní pojištění. Ačkoli tento návrh nebyl schválen, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ujistil, že podobnou úpravu má již nachystanou. Důvodem, proč ministr nepodpořil opoziční návrh, byla skutečnost, že se měl týkat i firem.

Ministerstvo každopádně nachystalo pozměňovací návrh, který se bude týkat jen fyzických osob (nikoli firem). To považujeme za správné. Já předpokládám, že jakmile ten zákon bude schválen, tak my okamžitě navrhneme tuto malou úpravu, která by mohla platit od 1. ledna příštího roku, uzavřel Válek.

Zdroj: Podnikatel.cz