Orientační bilance živin a organických látek – aplikace VURV

Orientační bilance živin a organických látek – aplikace VURV

Orientační bilance živin a organických látek – aplikace VURV

Tato aplikace slouží pro výpočet bilance za předchozí období, např. za hospodářský rok 2019/2020.

Aplikaci v programu MS Excel (verze z 3. 5. 2019) najdete zde .

Upřesnění formy vkládaných údajů o sklizních (zařazení plodin, normativní vlhkost/sušina dle pokynů ČSÚ, formulář Zem 6-01) najdete zde.

V této aplikaci již je možnost hodnocení bilance živin zvlášť pro ornou půdu a trvalé travní porosty, neboť se často na úkor TTP vylepšuje bilance fosforu a draslíku na orné půdě. Důsledkem toho je pak pokles přístupných živin v půdě na TTP.

Pro další hospodářský rok 2020/2021 bude zveřejněn nový postup, v souvislosti s novelou nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ke které došlo v roce 2020. Tato novela zavádí povinnost počítat bilanci dusíku v zemědělských závodech hospodařících ve zranitelných oblastech, a to jakoukoliv výměrou.
Bilance dusíku se musí poprvé vypočítat až za hospodářský rok 2020/2021. Za rok, tedy v lednu 2022 už mohou chtít kontroloři z ÚKZÚZ tento výpočet vidět. Ale nebudou hodnotit, jaká byla dosažena hodnota bilance. Hodnoty a jejich porovnání s limitem (+70 kg N/ha) budou kontrolovat až od ledna 2024, jako průměr (nikoliv součet) za 3 předchozí hospodářské roky.
Takže může být např. tento výsledek:
2020/2021                  +60 kg N/ha
2021/2022                  +80 kg N/ha
2022/2023                  +70 kg N/ha
průměr za 3 roky    +70 kg N/ha

Vše k bilancím je uvedeno v metodice (od str. 56).
Nyní se připravuje nový excel pro výpočet bilance, kde budou trochu změněné koeficienty odběru živin rostlinami atd. (dle novely NV č. 262/2012 Sb.), ale rozdíly ve výsledku budou proti současném postupu výpočtu minimální.

Excel je zároveň možné využít pro orientační bilanci dalších živin (fosfor, draslík) i organické hmoty. Bilance organické hmoty podle tohoto formuláře je požadavkem i pro dotační titul 9.F.m. „Demonstrační farmy 2021“.