Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem dopravy k použití silnic II: a III. třídy pro účely …

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem dopravy k použití silnic II: a III. třídy pro účely …

 

Zdroj: MD ČR, 25.2.2020

Obce s rozšířenou působností, krajské úřady a Ministerstvo dopravy ČR každoročně vydávají několik tisíc povolení zvláštního užívání silnic, z nichž velkou část tvoří povolení přepravy zemědělských strojů.
MD ČR vydává toto Opatření kvůli snížení administrativních požadavků na zmíněné úřady a snížení administrativní zátěže podnikatelů.
Opatření se týká pozemních komunikací – silnice II. a III. třídy na území ČR a možnost užití vozidel pro účely přepravy zemědělských strojů při dodržení hmotnostních a velikostních parametrů.

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), z moci úřední určuje:

silnice II. a III. třídy na území České republiky, které lze využít vozidly, jejichž níže stanovené hodnoty překračují hodnoty stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a to za současného splnění všech níže uvedených podmínek:

Termín: 5 let od účinnosti tohoto opatření obecné povahy

Účel přepravy: zemědělské práce (sezónní práce v zemědělství) Vozidlo nebo jízdní souprava:

1) zvláštní vozidlo kategorie S a podkategorie SS1 (samojízdný pracovní stroj), včetně kombinace s pracovními adaptéry, včetně tažených na přepravníku

2) jízdní souprava vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a zvláštního vozidla podkategorie SN (pracovní stroj nesený) nebo výměnného taženého stroje kategorie S (dříve pracovní stroj přípojný kategorie Sp)

3) vozidla kategorie T (kolový traktor) a C (pásový traktor) a jejich přípojná vozidla kategorie R (dříve Ot) Hodnoty pro vozidla podkategorie SS a podkategorie SN a soupravy T a C s pracovními stroji – 1) a 2)

Největší povolená délka: 22 m
Největší povolená šířka: 5 m
Hodnoty pro vozidla kategorie T a C a jejich přípojná vozidla R (Ot) – 3)
Největší povolená šířka: 3 m

Další podmínky přepravy (všechny kategorie)

1. Vozidlo kategorie T a C musí být použito výlučně ve spojení se zvláštním vozidlem podkategorie SN nebo výměnným taženým strojem S (Sp).

2. Vozidlo kategorie T a C lze užít pouze v případě, kdy je rozšíření opodstatněno montáží pneumatik, gumových pásů nebo dvojmontážním uspořádáním pneumatik, jež jsou nezbytné pro ochranu půdy, včetně systémů proti rozstřiku, a to za předpokladu, že šířka stálé konstrukce vozidla nepřesáhne 2,55 m a schválený typ vozidla je rovněž vybaven alespoň jednou sadou pneumatik nebo gumových pásů, při jejichž použití celková šířka nepřesáhne 2,55 m, přípojné vozidlo kategorie R (Ot) pouze v případě použití uspořádání pneumatik na ochranu půdy, pokud lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m. Šířka konstrukce vozidla nezbytná pro účely dopravy nesmí přesáhnout 2,55 m. Jestliže lze vozidlo vybavit alespoň jednou sadou pneumatik, se kterou šířka vozidla nepřesáhne 2,55 m, použijí se takové systémy proti rozstřiku, jsou-li namontovány, že šířka vozidla nepřekročí 2,55 m nebo při použití nástrojů, které jsou nezbytné k fungování vozidla.

3. Užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy a za použití vozidla technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 3 m, a za použití dvou vozidel technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy, pokud šířka vozidla či jízdní soupravy překročí hodnotu 4 m. Vozidla technického doprovodu se umisťují vždy před jedoucí vozidlo či jízdní soupravu.

4. Pokud vozidlo podkategorie SN bude svoji šířkou přesahovat vlečné vozidlo, bude jeho vnější okraj označen obrysovým značením3 (směrem dopředu bílé a směrem dozadu červené barvy).

5. Provozovatel vozidla před započetím přepravy prověří dopravně technický a stavební stav pozemních komunikací, na kterých bude přeprava realizována, se zaměřením zejména na šířkové a výškové uspořádání, nosnosti mostů a dopravní omezení.

Celé znění Opatření najdete v příloze.