Ohlašování zásahu vyšší moci = úmrtí žadatele, vyšší moci – mimořádných okolností

Ohlašování zásahu vyšší moci = úmrtí žadatele, vyšší moci – mimořádných okolností

V přiloženém materiálu najdete návod SZIF k podávání ohlášení zásahu vyšší moci v konkrétních případech.

Obecný postup podávání Ohlášení:
Pokud má žadatel podanou žádost o zařazení nebo o dotaci z PRV a přímých plateb a dotkne se ho některá skutečnost, kterou musí SZIF ohlásit, provede ohlášení ve stanovených termínech na formuláři SZIF. Formulář „Ohlášení vyšší moci“ je ke stažení na webu SZIF v sekci Ke stažení u každého dotčeného dotačního titulu.

Žádost o změnu žádosti o zařazení nebo o změnu žádosti o dotaci se společně s Ohlášením vyšší moci“ nepodává. Tyto změny proběhnou až po kladném posouzení podaného ohlášení.

Žadatel doloží na RO SZIF (= OPŽL) Ohlášení. Náležitosti Ohlášení:
– Ohlášení se podává dohromady v rámci Jednotné žádosti, zvlášť pro LESO-ENVI, LESNICTVÍ, SOT s vínem, restrukturalizace vinic a PUZČ. Totéž platí i pro formulář Prohlášení o převzetí závazků
– Ohlášení podepsáno oběma účastníky (původní a nový žadatel) nebo jedním účastníkem, podepsané musí být i ostatní formuláře, které souvisejí s podáním
– pokud Ohlášení podává zástupce, musí být formuláře podepsané i žadatelem
– podpisy na formulářích a plných mocích nemusí být ověřené, přílohy k Ohlášení se podávají ve formě prosté kopie
– Ohlášení musí obsahovat identifikační údaje žadatele i nabyvatele + jejich identifikátor (JI) a IČ
– V Ohlášení se musí identifikovat příslušný typ opatření + poslední aktuální registrační číslo žádosti, ke kterému se Ohlášení vztahuje; u opatření se zařazením na více let i aktuální žádost o zařazení, ke které se Ohlášení vztahuje (AEKO, EZ, AEO, LESO-ENVI, LESNICTVÍ)
– AEKO, AEO, EZ, NAEKO, NEZ – do Ohlášení uvést výměru zařazenou dle posledního pravomocného zařazení, v Prohlášení nabyvatele o převzetí závazku vždy uvést výměru v hektarech, kterou nabyvatel nabývá od převodce
– pokud je novým žadatelem právnická osoba – doloží výpis z OR
– VCS – chov telete masného typu – podat ohlášení vždy, když dojde k převodu (během i po skončení kontrolního období) – v JŽ od roku 2016 už nelze zaškrtávat kolonku „právní nástupnictví“ – nutné řešit Ohlášením změny žadatele
– EZ:  nabyvatel musí být registrován v systému EZ už v den převodu DPB V LPIS
– informace o přílohách Ohlášení najdete v přiloženém materiálu

LHŮTY PRO PODÁNÍ OHLÁŠENÍ ODE DNE, KDY JE ŽADATEL SCHOPEN OHLÁŠENÍ PROVÉST:
Ohlášení změny žadatele, ukončení zemědělské činnosti, vyšší moci – úmrtí
:
                 DO 30 KALENDÁŘNÍCH DNŮ ode dne převedení DPB na nabyvatele v LPIS nebo převodu                  
                 zvířat v ÚE
Ohlášení vyšší moci – mimořádné okolnosti do:
15 PRACOVNÍCH DNŮ  – ode dne, kdy je příjemce nebo nabyvatel schopen to učinit
10 KALENDÁŘNÍCH DNŮ u opatření na podporu zvířat – ode dne, kdy zjistil jakékoliv snížení počtu zvířat
Převod CPB v LPIS a převod zvířat musí být v rozmezí 15 dnů.