Ohlašování úhorů (U) a umožnění změn z kultur G a T na U

Ohlašování úhorů (U) a umožnění změn z kultur G a T na U

11.1.2023

Vážení uživatelé, na základě Vašich četných dotazů ohledně ohlašování úhorů (U) a změn ostatních kultur na U v LPIS za účelem vyčlenění neprodukčních ploch uvádíme základní informaci pro žadatele. Podrobnější informace naleznete po prokliku novinky.

1. Ohlášení změny kultury na úhor (U) v roce 2023 může probíhat až do jednoho dne před podáním jednotné žádosti. Předstih jednoho dne v ohlášení změny kultury před dnem podání žádosti je nutný proto, aby došlo k zúčinění změny v LPIS a změna se promítla do žádosti.

2. Novela nařízení vlády č. 307/2014 Sb., umožní mimo jiné nově změny z kultur G (travní porost na orné půdě) a také z T (trvalý travní porost) na kulturu U. V případě změny z G a T na U nebude nutné fyzicky pozemek rozorávat a zakládat porost zeleného úhoru znovu.

3. V případě změny z kultury T na U je podmínkou, že se daný díl půdního bloku musí stát součástí deklarace neprodukčních ploch v rámci DZES 8 anebo ekoplatby. V případě, že nebude součástí této deklarace, pak se bude tato změna považovat za rozorání kultury T s příslušnými sankcemi v případě změny na environmentálně citlivých plochách („červené plochy“ v LPIS) a návaznou povinností jejich zatravnění, nebo s případnou povinností provést zatravnění za náhradu u žadatelů o ekoplatbu u T mimo oblasti environmentálně citlivých ploch.

4. Nadále bude počítána doba tzv. dozrávání kultury G nebo U s tím, že maximální doba trvání těchto kultur činí 5 let a po vypršení této lhůty dochází k překlopení do kultury T. Do této pětileté lhůty se však nezapočítává rok, ve kterém byla kultura U součástí deklarace ploch EFA v rámci greeningu nebo bude kultura U součástí deklarace neprodukčních ploch v rámci DZES 8 či ekoplatby.

5. Ohlášení změny z kultur G/T na U bude v LPIS umožněno poté, co novela nařízení vlády č. 307/2014 Sb., nabude účinnosti, což lze předpokládat v průběhu března 2023. Do této doby bude pozastaveno tzv. „dozrávání“ DPB s kulturou G a jestliže u některých DPB svítí příznak dozrání 5 let bude uživateli umožněno, aby se po nabytí novely nařízení vlády č. 307/2014 Sb. rozhodl, zda na DPB bude chtít kulturu U anebo dojde ke změně na T.