Od 1.5.2022 přijímá MŽP žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu

Od 1.5.2022 přijímá MŽP žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu

Startuje výzva pro příjem žádostí do Programu péče o krajinu, a to v podprogramu:
1. zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a
2. zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C).

Žadatelem v Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) může být fyzická či právnická osoba.
V letošním roce se výzva zaměřuje pouze na podporu oblastí podpory
B.1 Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, biotopy z Červeného seznamu biotopů ČR a biotopy zvláště chráněných druhů a druhů z červených seznamů ve volné krajině a
B.2 Péče o krajinné prvky
.
Podprogram podporuje následující opatření:

– výřez náletových dřevin, sečení a extenzivní pastvu,

– speciální opatření jako narušování půdního povrchu, péče o hnízdiště, zimoviště atd.,

– vybudování tůní a mokřadů,

– transfery živočichů např. obojživelníků,

– péči o památné a významné stromy,

– výsadbu nelesní zeleně (solitéry, liniové a skupinové prvky),

– realizace vymezených a schválených prvků USES. 


Z těchto financí se až stoprocentně (výše vynaložených způsobilých nákladů na realizaci) dotují opatření menšího rozsahu do výše celkových nákladů 250 000 Kč.

Žádosti je možné podávat od 1.5.2022 do 30. 5. 2022 na místně příslušném regionálním pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Formulář žádosti pro podání v rámci výzvy PPK B je nutné vyplnit v Jednotném dotačním portálu Ministerstva financí ČR (formulář žádosti se otevře po kliknutí). Formulář žádosti pro podání výzvy v rámci PPK C je přílohou výzvy.

Znění aktuální výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránkách zde.