Ochranná pásma vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů

Zemědělci nejen na Náchodsku, hospodařící v ochranných pásmech vodních zdrojů, musejí dodržovat omezení, která by měla předcházet znečištění povrchových a podzemních vod. Omezení jsou dána nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor tzv. Cross Compliance.Součástí nařízení jsou skupiny DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav) 1 až 7.

dle DZES 1 „Ochranné pásy podél útvarů povrchových vod“ mají zemědělci hospodařící v těchto oblastech povinnost:

 Zachovat i mimo zranitelné oblasti nehnojené ochranné pásy (minimální šířka pásu,měřeno od břehové čáry):
3 m – bez použití hnojiv (kontrola na místě; neplatí pro pastvu ani pro statková hnojiva rostlinného původu – sláma apod.)
25 m – bez použití tekutých hnojiv s rychle uvolnitelným N, pouze na DPB se sklonitostí nad 7° (kontrola na místě; neplatí pro pastvu)
Dodržet při aplikaci přípravků na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost od břehové čáry.
Omezení postřiků na svažitých pozemcích nad 3° u vody (splach)
Omezení postřiků na pozemcích u vody (úlet)