NOVELY a návrhy NOVEL v zákonech o krmivech, o hnojivech a o skladování a způsobu používání hnojiv

NOVELY a návrhy NOVEL v zákonech o krmivech, o hnojivech a o skladování a způsobu používání hnojiv

NOVELA VYHLÁŠKY 295/2015 Sb. o provádění zákona o krmivech
NÁVRH NOVELY ZÁKONA 156/1998 Sb. O hnojivech
NÁVRH NOVELY VYHLÁŠKY 377/2013 Sb. o skladování a způsobu používání hnojiv

 

NOVELA VYHLÁŠKY 295/2015 Sb. , provádí zákon O KRMIVECH, účinnost od 11.2.2020 (§12)

 • OBJEMNÁ KRMIVA URČENÁ VÝHRADNĚ PRO KRMENÍ ZVÍŘAT LZE NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ JEDNORÁZOVĚ SKLADOVAT PO DOBU MAX. 8 MĚSÍCŮ + hmotnost max. 200 t, sklizeno max. z 10 ha
 • ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ SKLADOVÁNÍ PÍSEMNĚ OZNÁMIT VODOPRÁVNÍMU ÚŘADU
 • SKLADOVÁ KARTA ÚLOŽIŠTĚ = datum založení, sušina a množství naskladněného krmiva, termín vyskladnění
 • SUŠINA SKLADOVANÉHO MATERIÁLU VYŠŠÍ NEŽ 33%
 • PODMÍNKY JEDNORÁZOVÉHO SKLADOVÁNÍ KRMIV NA ZEM. PŮDĚ:
  – neskladovat v ZCHÚ a méně než 50 m od ZCHÚ nebo jeho ochranného pásma (CHKO, NP, rezervace, přírodní památky)
  – minim. 50 m od povrchových vod a OPVZ
  – pozemek sklon do 5°, NE meliorace, NE zamokřené, propustné a lehké, písčité půdy
  – nesmí dojít k ohrožení jakosti vod, poškození půd
  – nesmí dojít ke znečištění krmiva zeminou
  – zabránit vtékání povrchové a srážkové vody
  – zabránit úniku výluhů
  – opakovaně na stejném místě až po 4 letech od vyskladnění
 • Do 1 roku po zahájení skladování uvést půdu do původního stavu
 • PŘI OPAKOVANÉM ULOŽENÍ OBJEMNÝCH KRMIV NEBO PŘI SKLADOVÁNÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ DELŠÍM NEŽ 8 MĚSÍCŮ:
  – úložiště schválené v havarijním plánu
  – max. doba uložení 12 měsíců od naskladnění

NÁVRH NOVELY ZÁKONA 156/1998 Sb. O HNOJIVECH:

 • OPAKOVANÉ ULOŽENÍ TUHÝCH A STATKOVÝCH HNOJIV NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ NEJDŘÍVE
  PO 4 LETECH
 • POVINNOST VEDENÍ EVIDENCE VÝNOSU HLAVNÍHO A VEDLEJŠÍHO PRODUKTU Z ORNÉ PŮDY (netýká se TTP; = příprava na povinnost sledování bilance živin v podniku)
 • FARMY NAD 200 HA  – POVINNOST VEDENÍ EVIDENCÍ PŘÍPRAVKŮ A HNOJIV V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ A POVINNÉ PŘEDÁVÁNÍ UKZUZ – pravděpodobně od roku 2022
 • Pomocné rostlinné přípravky se přejmenují na „rostlinné biostimulanty“
 • Možnost využít ke hnojení i jiné technologické vody, než ze zemědělství (např. z potravinářství) – pokud uvedeny do oběhu – „ohlášení“
 • Povinnosti při skladování digestátu = povinnosti při skladování kejdy (nemusí se označovat a skladovat jako průmyslová hnojiva)
 • Možnost organická hnojiva (separát digestátu) skladovat na zemědělské půdě – havarijní plán
 • Hnojení sedimentem hlásit UKZUZ 14 dní předem

NÁVRH NOVELY VYHLÁŠKY 377/2013 Sb.:

 • POVINNÉ SKLADOVACÍ KAPACITY NA DIGESTÁT MINIM. NA 4 MĚSÍCE
 • ZAVEDENÍ PODMÍNEK PRO „PŘÍKRMIŠTĚ“ – stejné, jako pro uložení hnoje = minim. 50 m od vody, na pozemku se sklonitostí nad 5° minim. 100 m od vody!! + schválení v havarijním plánu
 • Zavádí normativy odběru živin plodinami (opět příprava na bilancování živin v podniku)
 • Povinnost zapravit po aplikaci technologické vody (ne při hadicovém aplikátoru a aplikaci na víceleté plodiny)