Novela zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek od 1.1.2021

Novela zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek od 1.1.2021

Novela zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek od 1.1.2021

4.1.2021Od 1. 1. 2021 nabyla účinnosti dílčí novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Mezi zásady zadávání veřejných zakázek nově zařazuje principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovace.

 

Konkrétně je do § 6 ZZVZ doplněn nový odstavec 4, dle kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ. Svůj postup je zadavatel navíc povinen řádně odůvodnit. V rámci § 28 ZZVZ je doplněno vysvětlení některých pojmů.

Novela tedy stanovuje velmi komplexně povinnost zadavatele, aby ve vztahu ke každé veřejné zakázce (včetně veřejné zakázky malého rozsahu, tzv. „VZMR“) zahájené po 1. 1. 2021 při přípravě zadávacích podmínek uvážil,

– zda je možné v ní uplatnit zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací (pozn.: a to ke každému z těchto principů zvlášť) a

– zda je v rámci zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele uplatní,

– v příp. že ano, pak proč a jakým způsobem,

– v příp. že ne, pak proč ne.

 Jedná se o poměrně náročnou úvahu, na kterou ani zadavatelé, ani kontrolní orgány nejsou z důvodů výše uvedených dostatečně připraveni a řádně metodicky vybaveni.

 

Informace o nové povinnosti a příručky najdete ZDE.

Příručka odpovědného veřejného zadávání ZDE.

Pozn.: Povinnost se nevztahuje na zadávání mimo působnost ZZVZ (v rámci PRV, zadávání podle Příručky)