Nové projekty KRNAP ve spolupráci se zemědělci

Nové projekty KRNAP ve spolupráci se zemědělci

Dne 8. listopadu 2018 se ve Vrchlabí uskutečnil seminář KRNAP pro zemědělce. Seminář byl věnován tématu návratu vlků a péči o krajinu v KRNAP a ochranném pásmu. V druhé části semináře představili pracovníci Správy KRNAP dva nové projekty, v rámci kterých zvou ke spolupráci místní hospodáře:
 

1) Výsadba ovocných stromů do krajiny
– Správa KRNAP má k dispozici sazenice ovocných stromů, které by ráda vysadila do krkonošské krajiny. Je to příležitost jak například oživit některé meze nebo remízy. Pokud by některý z hospodářů nebo vlastníků pozemků měli o tuto věc zájem, je možné se obrátit na Mgr. Danielu Gluzovou (737225465, dgluzova@krnap.cz), u které se dozvíte podrobnosti.
Výsadbu je možné provést pouze na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma.

2) Oddělení ochrany přírody připravuje nový projekt „Management krkonošských luk“, který se bude věnovat zlepšení stavu vybraných krkonošských luk.
Projekt částečně navazuje na již ukončený úspěšný projekt LIFE CORCONTICA, na kterém někteří hospodáři spolupracovali.
Na vybraných lučních enklávách si budou moci vlastníci nebo nájemci (pachtýři), tedy hospodáři, požádat o finanční příspěvek na péči o travní porosty.
Do projektu budou zařazeny luční enklávy, kde již dlouhodobě podpora ze strany Správy KRNAP probíhá a byly zahrnuty i do projektu LIFE CORCONTICA. Zároveň však jsou vybrány i nové luční enklávy, kde je hospodaření na loukách zajištěno pouze částečně nebo zde úplně chybí a Správa KRNAP uznala, že zachování těchto luk je z přírodovědného hlediska velmi žádoucí. Do projektu bude zahrnuto cca 400-500 ha luk na 50 enklávách. Správa KRNAP bude finančně podporovat přímo pastvu, nebo seč travních porostů, případně další nadstavbová opatření nad rámec AEKO. Dále bude k dispozici skupina terénních dělníků Správy KRNAP, kteří mohou pomoci například s výřezem náletových dřevin apod.
V brzkých jarních měsících bude vypsána výzva, kde se zájemci o projekt dozvědí více podrobností – jaké enklávy jsou vybrány, jak postupovat při podání žádosti o příspěvek a podobně.
Tento projekt považujeme za příležitost rozšíření spolupráce mezi hospodáři (vlastníky či nájemci) a Správou KRNAP. Pokud tedy mají zemědělci zájem, je nutné sledovat naše webové stránky, případně stránky https://life.krnap.cz/ či FB: life.corcontica.