Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

Nová antidumpingová pravidla na ochranu pracovních míst a průmyslu v EU

  • Ochrana obchodu v EU byla posílena proti dumpingovým dovozům
  • Rozšíření o sociální a environmentální kritéria
  • Žádná dodatečná zátěž pro firmy z EU, podpora malých a středních podniků

A worker is welding in a car factory with sparks. ©AP Images/European Union-EP      
Protidumpingová legislativa poprvé zaváže obchodních partnery respektovat mezinárodní sociální a environmentální standardy ©AP Images/EU-EP 

Poslanci EP ve středu schválili nařízení o důslednějších pravidlech EU proti dumpingovým a subvencovaným dovozům ze třetích zemí.

Nová pravidla zavážou obchodní partnery a producenty ze třetích zemí dovážející své výrobky na území EU k uplatňování mezinárodních pracovněprávních a environmentálních standardů. V tomto ohledu jde z celosvětového hlediska o unikátní antidumpingovou legislativní úpravu.

 
Cílem nařízení je zvýšit ochranu pracovních míst a podniků EU před nespravedlivě levným dovozem ze třetích zemí, které výraznými hospodářskými zásahy zvyšují konkurenceschopnost svých firem.

Nejdůležitější novinky:

  • při rozhodování o antidumpingových opatřeních budou zohledněny důsledky sociálního a environmentálního dumpingu,
  • podniky v EU budou moci při předkládání stížností využívat informace Evropské komise, která bude monitorovat situaci ve vyvážejících zemích,
  • společnosti z EU nebudou muset při antidumpingovém vyšetřování předkládat dodatečné důkazy nad rámec současného postupu,
  • malým a středním podnikům bude poskytnuta pomoc, aby mohly začít s antidumpingovým vyšetřováním,
  • všechny zúčastněné strany, zejména odborové organizace, se budou moci vyjadřovat k rozhodnutím o opatřeních na ochranu obchodu.

Parlamentem schválené znění nové právní úpravy je výsledkem dohody poslanců se zástupci Rady (ministrů) EU ze dne 3. října. Nařízení bylo schváleno poměrem hlasů: 554 (pro), 48 (proti) a 80 (zdrželo se hlasování).

Prohlášení hlavního vyjednavače a zpravodaje

 
„Jsem hrdý na výsledky, kterých jsme dosáhli. Učinili jsme náš obchod silnější a zajistili, že celosvětová legislativa v oblasti ochrany obchodu poprvé zohledňuje dodržování pracovních a environmentálních norem. Ustanovili jsme pro náš průmysl důvěryhodný systém, který účinně chrání před nekalými obchodními praktikami,“ řekl předseda Výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange (S & D, DE).

 
Parlamentní zpravodaj Salvatore Cicu (EPP, IT) sdělil: „V dnešní době nejednáme pouze o tom, zdali má Čína tržní či netržní hospodářství, ale také o tom, jestli náš evropský systém může vytvářet stejná pravidla pro všechny a také, zda tato pravidla mohou dát všem stejné příležitosti. Odpověď je ano, protože potřebujeme rovné a spravedlivé podmínky hospodářské soutěže.“

 

Další postup

Nové nařízení vstoupí v platnost poté, co bude formálně schváleno Radou (ministrů) EU a bude zveřejněno v Úředním věstníku EU.

 

Souvislosti

Pro zaměstnance a podniky v EU je nesmírně náročné konkurovat dovozcům ze třetích zemí, které mají nadměrnou výrobní kapacitu a subvencované ekonomiky, především v odvětví ocelářství, výroby hliníku, jízdních kol, cementu, chemických produktů či keramiky, jakož i ve sklářství, papírenském sektoru a odvětví solárních panelů.

Nová pravidla umožní EU reagovat na takové nekalé obchodní praktiky tím, že se zaměří na dovoz zboží nabízeného za netržní ceny, které jsou výsledkem státních zásahů třetích zemí.

Poslanci EP zároveň jednají o modernizaci „nástrojů EU na ochranu obchodu“ s cílem zvýšit sazby za dumpingové nebo subvencované dovozy ze zemí, které zasahují do svých ekonomik jen v omezené míře.

Postup: Řádný legislativní postup, dohoda v 1. čtení

Typ dokumentu: nařízení

Twitter: #antidumping

Kontakt: 

    Irena KUBÁŠKOVÁ 
    Tisková atašé 
    Kontaktní údaje: 
        Telefonní číslo: (+32) 3 881 74240 (STR) 
        Číslo mobilního telefonu: (+420) 775 511 125 
        E-mail: irena.kubaskova@ep.europa.eu 

Tisková zpráva 
Plenární zasedání 
INTA 
15-11-2017 – 17:30   

Informace o produktu 
Odkaz:  20171110IPR87817 
Vytvořeno:  15-11-2017 – 17:30

zdroj: © Evropská společenství