Nitrátově zranitelné oblasti – 5. akční program od 2020

Nitrátově zranitelné oblasti – 5. akční program od 2020

Opatření vycházejí z monitoringu zranitelných oblastí, výzkumu a návrhů z praxe.

Představujeme NÁVRH akčního programu ve znění k 11.3.2020.

5. akční program bude platit pro období 2020 – 2024, od hospodářského roku 2020/2021 (od 1.7.2020)

V Královéhradeckém kraji nedošlo k odebrání ani přidání katastrálního území v ZOD.

 • DPB z části v ZOD – pokud je v ZOD více než 2 ha = celý blok do ZOD (týká se celého DPB bez ohledu na vytvořené zemědělské parcely v LPIS). Týká se asi 9 tisíc DPB = asi 155 tisíc hektarů
 • POVINNOST DO 31.12. ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU
  (povinnost bilance živin a plánů hnojení  bude pravděpodobně součástí DZES v novém programovém období)
 • Zákaz hnojení přes zimu se nebude vztahovat na dávky hnojiv do 5 kg N/ha
 • Kejdu a digestát bude možné aplikovat až 14 dní po začátku zákazu hnojení, pokud budou průměrné teploty vzduchu nad 5;C – doklad od ČHMÚ
 • OBDOBÍ ZÁKAZU HNOJENÍ – místo 2 regionů 0 – 5 a 6 – 9 budou tři regiony
 • Místo dřívějšího hnojení k ozimé řepce a pšenici bude platit dřívější hnojení ke všem ozimům
   

Klimatický region
(1. číslice BPEJ)

Minerální N hnojiva

Hnojiva s rychle uvolnitelným N

Hnojiva s pomalu uvolnitelným N

0 – 5

1.11. – 15.2.
(1.11. – 31.1.)

15.11. – 15.2.
(15.11. – 31.1.)

1.6. – 31.7.
pokud ne následné ozimy
15.12. – 15.2.

6 – 7

1.11. – 28.2.
(1.11. – 15.2.)

15.11. – 28.2.
(15.11. – 15.2.)

1.6. – 31.7.
pokud ne následné ozimy
15.12. – 28.2.

8 – 9

15.10. – 28.2.
(15.10. – 15.2.)

5.11. – 28.2.
(15.11. – 15.2.)

1.6. – 31.7.
pokud ne následné ozimy
15.12. – 28.2.

Údaje v závorkách platí pro zemědělskou půdu s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5°
a osetou ozimými plodinami
Termíny pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem platí i pro upravené kaly

 • LIMITY PŘÍVODU DUSÍKU K PLODINÁM:
  nově se do limitu bude započítávat i N ze zbytků po dusík vázajících plodinách (25 – 50 kg/ha)
  – zvyšují se limity přívodu N (a zároveň cílové výnosy) u ječmene, žita, tritikále, máku, hořčice a lnu
  – limit přívodu N pro jetel a vojtěšku – 40 kg/ha v každém roce pěstování (dosud za celou dobu pěstování na pozemku)
 • OMEZENÍ HNOJENÍ NA PODZIM:
  – k řepce:  lze hnojit na slámu + dalších 30 kg N
  – hnojení k meziplodině NENÍ hnojení v době kratší než 2 týdny před sklizní meziplodiny nebo jejím zapravením
  hnojení na podporu rozkladu slámy – jen při ponechání veškeré slámy
  – změny v hnojení v aplikačních pásmech:

    – III.b. – po obilnině minerální hnojení + 40 kg (původně + 20 kg)
    – hnojení kejdou a digestátem pod jarní plodiny (bez slámy a meziplodiny) až do 1.10.
                 – I. a II. pásmo bez inhibitoru nitrifikace
                 – III. pásmo – do 31.10. v klimat. regionu 0 – 7 (klim. Reg. 0 – 8 do 20.10.) – pouze s inhibitorem       
                  nitrifikace (promíchat)
 • TTP – DEFICITNÍ PŮDY:  60 kg N/ha – minerální hnojiva
                                             120 kg N/ha – organická hnojiva
 • SKLADOVÁNÍ HNOJIV/ULOŽENÍ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ PŘED POUŽITÍM:
  – separát digestátu nebo tuhý digestát lze uložit na zemědělské půdě
  – maximální šíře složiště tuhého digestátu/separátu digestát je 20 m
 • KUKUŘICE VE III. APLIKAČNÍM PÁSMU: max. 2 roky po sobě (zůstává po ní nejvíc reziduálního dusíku)
 • POVINNOST SPOČÍTAT BILANCI DUSÍKU ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK
  k 31.12.
  – možnost odpočtu 30% N z důvodu neovlivnitelných ztrát, pokud dojde k poklesu výnosu minim. o 30% oproti předchozím 5 letům
  – povolený bilanční přebytek N v zemědělském podniku v průměru 3 let = 70 kg N/ha