NEPOSEČENÉ PLOCHY NA TRAVNÍCH POROSTECH MAJÍ SMYSL – ZACHRAŇUJÍ HMYZ A PTÁKY

NEPOSEČENÉ PLOCHY NA TRAVNÍCH POROSTECH MAJÍ SMYSL – ZACHRAŇUJÍ HMYZ A PTÁKY

Zdroj: MŽP,7.10.19

Podmínka ponechávání neposečených ploch byla zařazena od roku 2015 do zemědělských dotací – Agroenvironmentálně klimatických opatření Programu rozvoje venkova. Zemědělci musejí ponechat neposečené plochy na travních porostech o výměře nad 12 ha. Vzniklé ztráty z výnosu i náklady na náročnější sklizeň jsou jim finančně kompenzovány. O příslušnou platbu mohou požádat též zemědělci, kteří se dobrovolně rozhodnou ponechat neposečené plochy i na menších loukách. Neposečený porost může na pozemku zůstat až do první seče následujícího roku, mnoho druhů v něm tak přezimuje.

Účinnost zvoleného postupu dokládá „Studie ponechávání dočasně neposečených ploch na biodiverzitu trvalých travních porostů a ochranářsky hodnotné druhy živočichů a rostlin“, kterou pro Ministerstvo životního prostředí a Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR zpracovali odborníci společnosti Envipor s.r.o. a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výsledky studie prokázaly téměř dvojnásobnou biomasu hmyzu na plochách s neposečenými pásy než na loukách bez pásů. Pokusné louky hostily až o čtvrtinu druhově bohatší společenstva blanokřídlých, vrubounovitých brouků a pavouků.

„Jako největší překvapení výzkumu lze hodnotit fakt, že opatření vedlo k pozitivním změnám jak v množství (biomase) odloveného hmyzu a pavouků, tak i k změnám společenstev na druhové úrovni (zvyšování biodiverzity) již v prvním roce realizace. Biologická společenstva na změnu hospodaření totiž obvykle reagují s jistým zpožděním,“ komentuje výsledky studie Petr Šípek z Katedry zoologie PřF UK, a dodává: „Během výzkumu se podařilo najít i druhy zařazené na červený seznam bezobratlých ČR v kategorii ohrožené, jedná se například o pavouka zápředníka korového, krytonosce Ceutorhynchus arator či ploštici Spathocera laticornis“.

Za zmínku stojí také skutečnost, že srovnatelně pozitivní efekt měl tento postup jak na malých loukách o výměře 1-5 ha, tak na loukách o více než 12 ha.

Z neposečených částí luk profitují kromě hmyzu zejména ptáci zemědělské krajiny, a dále rostliny, protože zde mohou přežít opylovači i přirození predátoři hmyzích škůdců.

Celá informace ZDE