NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH od 2020

NAVRHOVANÉ ZMĚNY V PŘÍMÝCH PLATBÁCH od 2020

MZE připravuje některé změny v přímých platbách. Změny jsou zatím ve stádiu návrhu. O konečné verzi nařízení vlády vás budeme včas informovat. 
NV 48/2017 Sb. o stanovení požadavků DZES a PPH a důsledků jejich porušení:
DZES 7d: podmínku maximální výměry jedné plodiny 30 ha DPB s MEO nebo SEO (žluté nebo červené půdní bloky) nemusí žadatel dodržet na 
– DPB s ornou půdou, na kterém pěstuje trávy
– DPB o velikosti do 40 ha, na který podal žádost o poskytnutí dotace na biopásy (AEKO)
– DPB o velikosti nad 40 ha, na který podal žádost o poskytnutí dotace na biopásy (AEKO) a zároveň plocha biopásů pokrývá aspoň 5% DPB
– DPB, na který podal žádost o dotaci na ochranu čejky chocholaté
Hodnocení pochybení při dodržování cross-complinace:
– wellfare zvířat: péče o zvířata není zajištěna odborně způsobilými zaměstnanci – nově hodnoceno jako neodstranitelné porušení
– nepředložení aktuálního schváleného havarijního plánu bude nově hodnoceno jako porušení malého rozsahu (dosud jen opatření k nápravě) odstranitelné
– ohrožení nebo znečištění vod pouze 1 zdrojem znečištění přesunuto do středního rozsahu porušení
– ohrožení vod povrchových nebo podzemních nově střední závažnost porušení bez ohledu na vzdálenost zdroje znečištění od vody (dosud jen při zdroji znečištění do 100 m od vody)
– požadavkům vodního zákona musí odpovídat i zajištění skladovacího prostoru pro použité obaly od závadných látek
–  únik skladovaných závadných látek do vody se postihuje nejen při viditelném úniku, ale i při prokázaném úniku. Prokázaný nebo viditelný únik do vody je nově hodnocen jako neodstranitelné porušení
NV 50/2015 Sb. o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům:
– SZIF neposkytne přímé platby na DPB, na který došlo k ohlášení změny uživatele a toto ohlášení se jeví nepravdivé nebo žadatel nepředloží dohodu nebo jiný doklad o právu k užívání DPB
– NV doplněno o odkazy na navazující dvouleté závazky AEKO 
– úhor s porostem a medonosný úhor – zákaz aplikace upravených kalů
– podpora ovocných druhů s vysokou pracností: jahody – minimální počet životaschopných jedinců 20.000 ks/ha příslušného DPB minimálně v období od podání žádosti do 30.6. příslušného kalendářního roku
– podpora na chov bahnice nebo kozy: bahnice nebo kozy se nemusejí pást na DPB s TTP nebo G 
žadatele, nově stačí, když jsou DPB, na kterých žadatel pase, zapsány v LPIS
– seznam masných plemen pro podporu telat masného typu doplněn o Chianina a Uckermärker