Méně příznivé oblasti (LFA)

Méně příznivé oblasti (LFA)

Informace z jednání pracovní skupiny pro méně příznivé oblasti (PS LFA) při AK ČR v Českých Budějovicích
 

Ve čtvrtek 24.8.2017 se na Zemi Živitelce v pavilonu R3 uskutečnilo jednání PS LFA. Cílem jednání bylo prodiskutovat  závěry pracovní skupiny ministerstva zemědělství z 26.6.2017 ke změnám pravidel pro podporu méně příznivých oblastí od roku 2018. Výsledek diskuse poslouží jako návrh stanoviska pro představenstvo  AK ČR na jeho jednání 25.8.2017.

Pracovní skupiny se zúčastnila ředitelka OAK Trutnov paní Jezberová, která zastupovala řádného člena PS pana Zuzánka.

Pracovní skupina
– souhlasí s referenčním obdobím pro zatížení pozemků zvířaty v délce celého roku předcházející roku podání žádosti s podmínkou, že zatížení bude počítáno v průměru za celý rok. Pro rok 2018 navrhuje využít údaje referenčního období 2017, protože pravidla pro žadatele budou známa až v roce 2018 a hospodáři v LFA s nižším zatížením než 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy už nebudou mít možnost počty zvířat zpětně navýšit.
– navrhuje zařazení koní mezi zvířata, která budou započítávána do zatížení, ale s podmínkou, že koně budou mít přiřazené VDJ podle hmotnosti, jako je tomu u skotu. Se zařazením prasat a drůbeže pracovní skupina nesouhlasí.
– navrhuje u prvožadatelů posuzovat zatížení podle aktuálního stavu ústřední evidence
– dále skupina navrhuje požadovat do kompenzací za sucho pravidelně zahrnovat krmné plodiny včetně travních porostů
– za základní podmínku pro udržení hospodaření v méně příznivých oblastech považuje zvýšení obálky pro tyto oblasti tak, aby byla zajištěna kompenzace vypočtené újmy z hospodaření ve výši 90%. Současná obálka umožní kompenzaci pouze z 55% a hrozí snížení sazeb dotace.