Krácení národních dotací na welfare skotu

Krácení národních dotací na welfare skotu

Navýšení rozpočtu národních dotací do oblasti dobrých životních podmínek hospodářských zvířat o 550 milionů korun umožní, že nedojde ke zrušení výplaty některých z welfarových dotačních titulů. Celkové požadavky jsou však i tak vyšší než možnosti, proto některé sektory budou bohužel kráceny. Zatímco žádosti na DT 20.A. by měly být podle aktuálního návrhu vykryty ze sta procent, chovatelé skotu bez tržní produkce mléka žádající o podporu v rámci DT 20.D. by měly být kráceni na 73 % a výkrmci skotu (20.E.) dostanou ještě o procento méně. Náš svaz deklaroval, že samozřejmě vítá, že DT budou vyplaceny, nicméně zásadně nesouhlasí s tím, aby byli chovatelé masného skotu těmi, kterých se snížení plateb dotkne společně s prasaty nejvýznamněji.

V minulém roce bylo při zrušení welfare dotací na dojnice a masné krávy argumentováno ekonomickými výsledky jednotlivých odvětví chovu hospodářských zvířat, letos jsou důvody pro různý podíl zvažované míry podpory odlišné. Při stanovování míry krácení byly podle vyjádření představitelů MZe vzaty v úvahu přednostně jiné parametry jako je například vliv sektoru na zaměstnanost či dopad redistributivní platby na střední podniky (jakkoliv je i tento faktor v ekonomických výsledcích za rok 2023 samozřejmě zohledněn). Ministerstvo zemědělství tak během několika málo měsíců významně změnilo přístup v této věci, což vnímáme jako nesystémové a nekoncepční mající bohužel největší negativní dopady na chovatele skotu bez tržní produkce mléka. Z těchto důvodů jsme se vůči tomuto kráceni jasně vymezili a jednáme na vrcholných úrovních MZe, aby došlo k úpravě parametrů ve prospěch chovatelů krav BTPM.

Rentabilita odvětví chovu skotu

Na základě propočtů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací vykazují jednotlivé sektory chovu skotu rozdílné souhrnné rentability (tedy takové, do které jsou započítány všechny přímé i nepřímé dotace a subvence). Data za 2023 jsou v tuto chvíli zatím neuzavřená a tudíž je nemůžeme veřejně publikovat, proto zveřejňujeme pouze skutečnost za rok 2022. Jakmile dojde k uzavření dat i za rok 2023, využijeme je na podporu naší argumentace.

  • Masný skot: 10,7 %
  • Dojený skot: 11,4 %
  • Výkrm: -9,8 %

Výplata záloh na welfare

Bez ohledu na sektor by na podpory měly být v polovině června začít vypláceny zálohy ve výši 50 %. Toto rozhodnutí bylo již 15.4.2024 zaneseno i do zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2024 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu