KONCEPCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2021 – 2025

KONCEPCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2021 – 2025

KONCEPCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2021 – 2025

 

26.01.2021 – SPÚ

Praha, 25. ledna 2021 – Státní pozemkový úřad vydal Koncepci pozemkových úprav na období let 2021 – 2025, již druhou v řadě od svého vzniku v roce 2013. Pro toto období ztotožnil SPÚ svou činnost v oblasti pozemkových úprav v maximální možné míře se strategií Ministerstva zemědělství (MZe), zejména v oblasti prevence dopadů klimatických změn.

Nová koncepce pozemkových úprav se na základě této strategie ubírá směrem, který si klade za cíl zaměřit se na aktivity napomáhající snižovat v krajině dopady povodní i sucha s dlouhodobým účinkem.
Proto byly počátkem roku 2019 ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Českou zemědělskou univerzitou v Praze představeny nové principy pozemkových úprav v podmínkách adaptace krajiny na změnu podnebí:

1. Veškerá opatření v rámci PÚ navrhovat a dimenzovat na klimatické podmínky projektované pro období 2050+ s cílem maximálně v krajině využít vodu z přívalových srážek.
2. Oproti předchozím obdobím, kdy byla prioritou retence vody, bude pro následující období prioritou akumulace vody (její dlouhodobé zadržení) a její další efektivní využití v krajině.
3. Součástí řešení PÚ bude i návrh a realizace závlah s ohledem na potřeby a požadavky hospodařících subjektů, resp. vlastníků půdy.
4. Součástí řešení PÚ bude i návrh zabezpečení zdroje závlahové vody.
5. PÚ v daném katastrálním území budou řešeny v kontextu dalších katastrálních území s ohledem na zdroje vody, jakož i celé vodohospodářské řešení (úroveň povodí). V některých lokalitách tak bude vhodné řešit PÚ v několika na sebe navazujících katastrálních územích najednou.
6. Opatření realizovaná v PÚ v rámci plánu společných zařízení budou vytvářet komplexní a vzájemně propojený systém převážně polyfunkčních prvků, využívající synergii při ochraně krajiny před suchem, povodněmi a erozí.
7. Při zahájení a následném provádění PÚ budou mít prioritu katastrální území v oblastech postižených suchem.

 

 

Koncepce pozemkových úprav 2021 – 2025 ke stažení