Kompostování na Broumovsku

Kompostování na Broumovsku

Obce a města mají v současné době zákonnou povinnost zprostředkovat svým občanům místo, kam mohou ukládat bioodpad. Na Broumovsku provozuje kompostárnu firma EKO Broumovsko s.r.o. Petr Potocký, provozovatel kompostárny v Křenicích říká, že do kompostárny může přivést bioodpad jednak samotný občan příslušné obce, ve spolupracujících obcích jsou uloženy velkoobjemové kontejnery, kam mohou občané bioodpad vynášet a naplněný kontejner je následně převezen do kompostárny nebo obce zajišťují svoz bioodpadu v předem určené dny. Vytříděním bioodpadu se snižuje objem směsného komunálního odpadu a tím pádem se snižují i náklady obce na likvidaci odpadů.

Po svozu je následně cílem z biodpadu v kompostárně vytvořit kompost. V kompostárně lze zpracovávat biologicky rozložitelné odpady, kterými jsou například tráva, listí, dřevní hmota, biologicky rozložitelné komunální odpady z kuchyní (šlupky od brambor, zbytky ovoce atd.). Aby se z bioodpadu vytvořil kompost, je k tomu potřeba kvalitní technologie, která nejbrve sebraný materiál nadrtí případně se z nenadrceného materiálu mohou udělat zakládky, které se následně překopávají. Vzniklý kompost je nutné v poslední úpravě přesát. Výše popsaným procesem vznikne kvalitní organické hnojivo. S kompostárnou spolupracují i místní zemědělci, kteří jednak poskytují kompostárně potřebné technologie pro zpracování bioodpadu, ale také si vyrobený kompost kupují a aplikují na svá pole. Dle výpovědi soukromého zemědělsce, který kompost používá, ho aplikuje na pole s jakoukoliv plodinou, kdy nejdůležitějším faktorem je vnášení organické hmoty do půdy. Na polích, kde kompost používá již sedmým rokem je viditelné zvýšení výnosů. V období sucha je půda více odolná vůči vysychání. Hnojení kompostem a zlepšování půdních vlastností představuje však postupný proces a k viditelnému zlepšení dochází přibližně po třech až čtyřech letech hnojení kompostem.