Kde hledat pomoc při řešení problémů souvisejících s koronavirem v zemědělství

Kde hledat pomoc při řešení problémů souvisejících s koronavirem v zemědělství

Shrnutí základních kontaktů a informací pro usnadnění fungování zemědělských podniků v době koronavirové. Sestaveno z poznatků k 24.3.2020, 12:00 hodin.

Informační linka MZE:
– výzva zasílat informace o problémech, se kterými se zemědělci setkávají v souvislosti s CoV-19:  221 814 595, krizovalinka@mze.cz,
– problémy v živočišné výrobě – dotazník:  https://forms.gle/35Wf1rouXX4LrsFd9

Informační linka Finanční správy: 225 092 392

Pracovníci do zemědělství, poptávka, nabídka:
 https://agroprace.cz/ 
https://www.facebook.com/groups/257699645226384/?hc_location=group
https://intermesos.cz/, Platforma – https://intermesos.sinch.cz/ (umělci, ale možná se osvědčí J)
https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace
Česko-ukrajinský svaz zaměstnavatelů a pracovníků: nabídka volných pracovníků: https://cuszp.cz/
Poptávka po studentech:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
: doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., e-mail: bartos@zf.jcu.cz,
        tel: 387 772 931, 608 167 446

Mendelova univerzita v Brně : Mgr. Jiřina Studenková, e-mail: jirina.studenkova@mendelu.cz , tel.: 545 135 199,
        773  207 777

Česká zemědělská univerzita v Praze : Mgr. Přemysl Gubani, e-mail: careercenter@czu.cz , tel.: 776 783 129

 

Dezinfekční prostředky:
TEREOS TTD: Martina Kalinová, obchodní manažer, tel.: +420 602 405 713, email: mkalinova@tereos.com; nabídkový list: Nabídkový list ke stažení

PREOL a.s.: josef.vytrhlik@preol.cz

DF Partner: https://www.dfpartner.eu/cs/O-spolecnosti/Clanky/Spustili-jsme-vyrobu-dezinfekce-Anti-COVID

 

Šití roušek/látky na roušky:
MPO seznam k 24.3.2020:
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/3/Seznam-galanterie-24–3–2020.pdf

 

Poptávkové aplikace – ochranné a dezinfekční prostředky:
– ZS ČR: https://www.zscr.cz/Koronavirus?hlaseni
 

Zahraniční pracovníci:
Prodloužení pracovních víz: usnesení vlády 248 ze 13.3.2020 – prodloužení současných pracovních víz: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJP9X9
– informace o volných pracovnících: https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2
– Vládní usnesení ze dne 19. března 2020 č. 267 schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců): https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE
 

 

Pracovněprávní otázky – karanténa, práce z domova, ošetřovné:  https://www.mpsv.cz/
– překážky v práci: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_tabulka.pdf/b415b933-f717-6936-df03-0fccd8ee6c16
– program MPSV Antiviruskompenzace pro zaměstnavatele: https://www.mpsv.cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove
– pracovníka, který je doma, protože pro něj jeho zaměstnavatel nemá práci, můžete přijmout na DPP nebo DPČ u sebe ve firmě (měl by mít možnost se okamžitě vrátit ke svému zaměstnavateli, až ho bude potřebovat). Pokud by pracovník vykonával stejnou práci, jako u svého hlavního zaměstnavatele, musí k tomu mít jeho souhlas.

 

Hygienická nařízení pro zaměstnance
– jak se chovat na pracovišti – nařízení pro zaměstnance: https://www.zscr.cz/clanek/doporuceny-prozatimni-hygienicky-postup-na-pracovisti-4910
– nařízení v případě koronavirové karantény: vydává vaše krajská hygienická stanice
příklad: https://www.zscr.cz/media/upload/1584699459_pravidla-pro-zamestnavatele-v-dobe-karanteny-khs-olomouc.pdf

 

OPATŘENÍ PRO OSVČ: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19
– odpuštění placení záloh na sociální a zdravotní pojištění od března do srpna 2020; OSVČ se zálohami vyššími než minimální (4.896 Kč měsíčně) nemusejí platit zálohy žádné, chybějící částku budou doplácet po vyúčtování pojistného 2020
Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. 

 

PGRLF – opatření doby koronavirové:
– PGRLF  bude v odůvodněných případech akceptovat odložení splátek u stávajících komerčních úvěrů, bude tedy poskytovat úrokovou podporu i na splátkách, které budou na základě ujednání mezi úvěrující bankou a klientem PGRLF odloženy oproti původnímu splátkovému kalendáři, a to při dodržení maximálních lhůt uvedených v pravidlech programu.

V případě úvěrů poskytnutých přímo společností PGRLF lze žádat o uvolnění či snížení zástav peněžních vkladů, které nyní slouží jako zajištění poskytnutých úvěrů, a dále pak bude umožněn i odklad splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, a to vždy na základě individuálního posouzení.
– Veškeré žádosti klientů je možné podat elektronicky a budou individuálně posouzeny.

 

 

PRV, SZIF A JEDNOTNÁ ŽÁDOST – doba koronavirová: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fpredavani_znalosti%2F111%2F1585036636596.pdf
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fpgrlf%2F1584632207199.pdf
Jednotná žádost: příjem JŽ prodloužen do 15.6.2020

PRV:  
– u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců.
– u operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců.
– U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) prodloužíme lhůtu pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020.

SZIF:
– telefonické konzultace s žadateli při případných komplikacích s doplňováním dokumentů a s administrativní mi podmínkami.
– Požadované změny termínů předložení Žádosti o platbu žadatelé hlásí standardním postupem elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

–  9. Kolo (7. až 28. dubna) –  vzdělávání a krátké dodavatelské řetězce, zatím beze změn
– Od 16. března 2020 jsou pozastaveny kontroly na místě. U projektů budou kontroly na místě s žadateli konzultovat pracovníci RO SZIF individuálně.

Místní akční skupiny:
– prodloužen příjem žádostí na Místní akční skupiny (MAS) a termín předložení žádostí po administraci na MAS na RO SZIF (nad rámec schválených výzev SZIF) tak, aby žádosti na SZIF byly předloženy nejpozději do 31. října 2020.

OP Rybářství:
– 17. výzva Operačního programu (OP) Rybářství – příjem žádostí o podporu v dubnu 2020 řešen dle aktuální situace, a pokud bude nutné tak lze uvažovat o prodloužení termínů o dva týdny.
– prodloužíme lhůty pro předložení konečné dokumentace k výběrovému řízení  ze současných 12 týdnů na 24 týdnů – 16. výzva OP Rybářství:  Prodloužení maximálních lhůt pro předložení žádostí o platbu, hlášení o změnách a průběžných a závěrečných zpráv o udržitelnosti bude řešeno individuálně s žadateli.
 

 

Liberační balíčky vlády pro podnikatele: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19
Balíček I a II: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943
Balíček I:
Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy je daňovému subjektu individuálně prominut úrok z prodlení nebo o posečkání, splátkování daně anebo pokuta za nepodání kontrolního hlášení v souvislosti s koronavirem.
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.

Liberační balíček II

Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit.
– Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

– Zavedení institutu Loss carryback (zpětné působení daňové ztráty) u daně z příjmů FO i PO za rok 2020. Bude ji možné zpětně uplatnit v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018.

– Pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 

ÚVĚRY COVID II:
Program COVID II: alokace 30 miliard Kč. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Nelze využít na činnosti v zemědělské prvovýrobě a akvakultuře.  Podrobnosti na www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.