Informace z jednání představenstva okresní agrární komory Trutnov

Informace z jednání představenstva okresní agrární komory Trutnov

Jednání proběhlo dne 4. 9. 2017 v Dubenci

Představenstvo OAK Trutnov se schází pravidelně jednou v měsíci kromě srpna, kdy mají členové představenstva „žňové prázdniny“. Z důvodu pracovního zaneprázdnění se dva členové omluvili z jednání, přesto bylo představenstvo usnášeníschopné.

Toto představenstvo se zabývalo především výběrem zemědělců na ocenění na Dožínkách, které se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017 v Hradci Králové. Za rostlinnou výrobu byl vybrán pan Ladislav Chmelík, který hospodaří v okolí Kohoutova a za živočišnou výrobu Ing. Jan Zuzánek, který se věnuje chovu masného skotu a hospodaří v Bernarticích u Trutnova a okolních katastrech.
Představenstvu byly předány informace z jednání představenstva Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje a z jednání Pracovní skupiny pro LFA při Agrární komoře ČR. Ředitelka OAK Trutnov je více zapojována do práce regionální komory, členové představenstva diskutovali o formě a rozsahu činnosti, kterou by ředitelka měla pro regionální komoru vykonávat.
Dále byly členům představenstva předány informace o finančních záležitostech OAK, práci ředitelky v době od posledního jednání představenstva a plánovaných akcích.
V měsíci září se uskuteční výše zmíněné Dožínky a to 16. 9. 2017, dále proběhnou semináře v rámci Krajského informačního střediska Královéhradeckého kraje (KIS) k práci s Portálem farmáře 26. 9. 2017 v PC učebně SPŠ Trutnov a seminář k nitrátové směrnici a změnách ve vratce spotřební daně na naftu spotřebovanou v živočišné výrobě od 1. 7. 2017 dne

27. 9. 2017, místo ještě bude upřesněno. Pozvánky budou členům OAK i ostatním zemědělcům zaslány elektronickou poštou.