Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – povolení aplikace přípravku na ochranu rostlin.

Na základě nařízení pod č.j. UKZUZ 162439/2023 dne 21.9.2023 vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) povolení omezeného a kontrolovaného použití přípravku na ochranu rostlin z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin.

Tímto nařízením, s platností od 22. září 2023 do 20. ledna 2024, je umožněno zemědělcům provádět na
pozemcích s kalamitním výskytem hraboše polního aplikace rodenticidu STUTOX II ve zvýšené dávce do 10 kg na hektar (při aplikaci do nor) a to v nejpostiženějších lokalitách vymezených ze strany ÚKZUZ:
https://eagri.cz/public/portal/ukzuz/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/neregulovaneso-2/hrabos/prehled-okresu-s-kalamitnim-premnozenim

Na základě výše uvedeného nařízení ÚKZÚZ, může žadatel provést aplikaci přípravku STUTOX II i na
plochách zahrnutých v dotačních opatření (kromě opatření Ekologické zemědělství), u kterých je
v rámci nastavených dotačních podmínek omezena nebo zakázána aplikace přípravků na ochranu rostlin,
přičemž danou skutečnost je nutné ohlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „SZIF“)
prostřednictvím Ohlášení vyšší moc (dále jen „OVM“) – výjimečných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního – použití přípravku na ochranu rostlin.

Formulář OVM, podává žadatel prostřednictvím Portálu farmáře. Před vlastním podáním OVM je nutné
vytvořit a odeslat z LPIS na SZIF geoprostorový předtisk OVM (datovou sadu), který bude použit při
vytvoření a podání formuláře OVM na Portále farmáře v sekci: Nová podání/Jednotná žádost, žádosti
AEKO a EZ/Vyšší moci na plochu s předtiskem 2023+ nebo prostřednictvím odkazu:
https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-jz-ovm.

Zdroj: SZIF