Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

V Praze dne 17. května 2022

Tímto bychom chtěli všechny žadatele, kteří podali do 16. 5. 2022 Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2022, informovat o možnosti podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022.

Formulář žádosti o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí.

Žádost o dotaci na založení lesního porostu pro rok 2022 lze řádně podat nejpozději do 30. listopadu 2022 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotaci v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).

Informace o podání Ohlášení prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

Žádáme žadatele, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu včetně všech povinných příloh podali:
a) osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), (seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/ro) nebo
b) poštou;
c) datovou schránkou;
d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz).

V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci na založení lesního porostu je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit.