Informace pro žadatele k opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Informace pro žadatele k opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

V Praze dne 3. dubna 2023

Rádi bychom informovali žadatele, že od dnešního dne je možné, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, podat žádost o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby (dále jen „péče a ukončení“) na rok 2023.

Žádost o poskytnutí dotace na péči a ukončení (závazky z let 2015 až 2022) lze řádně podat nejpozději do 15. května, v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotaci v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 9. 6. 2023 umožněno podat žádost o poskytnutí dotace na péči a ukončení se sankcí za každý den prodlení.

Příjem žádostí o dotaci bude v roce 2023 probíhat jen prostřednictvím Portál farmáře SZIF (dále jen „PF SZIF“).

Informace o podání žádosti o dotaci prostřednictvím PF SZIF jsou k dispozici přímo na PF SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (dále jen „OPŽL“).

Od roku 2023 bude součástí podání žádosti dotaci na péči a ukončení i Identifikace příjemce dotace. Vzhledem k tomu, že tento průřezový formulář bude k dispozici až se spuštěním příjmu Jednotné žádosti 2023 (dále jen „JŽ 2023“), bude zapotřebí, aby žadatelé, kteří podají dotační žádost na péči a ukončení 2023 před spuštěním JŽ 2023, tento formulář vyplnili dodatečně. Proto žadatelům, kteří se chystají podat kromě dotační žádosti na péči a ukončení 2023 i JŽ 2023, doporučujeme počkat s podáním na spuštění příjmu JŽ 2023.

Má-li žadatel zřízen vstup do PF SZIF, budou mu veškeré písemnosti související se žádostí o poskytnutí dotace (včetně rozhodnutí) zasílány prostřednictvím informačního systému fondu (PF SZIF) a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 6 a 8 zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel nemá zřízenou datovou schránku.

Pro rok 2023 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení ve výši 24,116 CZK/EUR.

Žadatelé o dotaci na péči a ukončení 2023 mají povinnost podat, současně se žádostí o dotaci, formulář Jednotné žádosti, ve kterém uvedou veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL, na stránkách www.szif.cz, popřípadě na PF SZIF.

Na cestě https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 má žadatel k dispozici metodiky, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti o dotaci péči a ukončení je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.