Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2024– možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Informace pro žadatele k Jednotné žádosti 2024– možnost generování předběžné deklarace Aktivního zemědělce na Portálu farmáře

Od 15. března 2024 je na Portálu farmáře SZIF uvolněna funkcionalita pro předběžné načtení deklarace Aktivního zemědělce, kde si žadatel, v záložce Nová podání/Jednotná žádost, žádosti AEKO, EZ, ZZP a ALS v části Příprava deklarací, může vyzkoušet generování deklarace a zjistit jakým kritériem plní podmínky aktivního zemědělce nebo zda musí doložit zemědělské a celkové příjmy/výnosy a zda v tomto případě vyhoví % obou výše uvedených finančních kritérií.

Žadatelé, kteří žádají na Přímé platby a Platby pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC), musí současně podat deklaraci Aktivního zemědělce. Za aktivního zemědělce bude považován žadatel, který je zemědělským podnikatelem a k datu podání žádosti má evidován 1 ha v LPIS nebo 1 VJD v IZR a současně vyhoví jednomu z níže uvedených kritérií nebo naplní některou z níže uvedených výjimek:

 • roční částka přímých plateb, z žádosti z předchozího roku, není vyšší než 5 000 EUR;
 • výměra CIS na plochu z žádosti 2023 činila nejméně 10 % vůči celkové výměře zemědělské půdy (dále jen ZP) nebo výměra obilovin, olejnin z deklarace plodin a výměra CIS na plochu z žádosti 2023 činila nejméně 30 % vůči celkové výměře ZP;
 • výměra integrované produkce ovoce, révy vinné, zeleniny, víceletých produkčních plodin a jahodníku v rámci AEKO nebo výměra kultury vinice v rámci EZ činila nejméně 10 % z celkové výměry ZP;
 • intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele za období 1. 6. do 30. 9. roku 2023 byla nejméně 0,3 VDJ na 1 ha zemědělské půdy s kulturou orná půda, travní porost nebo trvalý travní porost;
 • žadatel je chovatelem hospodářských zvířat v kategorii dojnice a telata vedených na žadatele v IZR a není uživatelem půdy v LPIS;

nebo

 • žadatel zahájil zemědělské podnikání v aktuálním roce a poprvé žádá o přímé platby;
 • žadatel zahájil zemědělské podnikání v předchozích letech nebo v kalendářním roce podání žádosti, avšak nežádal o přímé platby za období přechozích 3 let;
 • žadatel využívá zemědělskou činnost pro zajištění jeho dalších činností v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví, šlechtění, osivářství, školkařství, nebo v oblasti hospodaření a správy majetku České republiky (dokládá žadatel přílohou k Jednotné žádosti)

V případě nesplnění vybraných kritérií nebo výjimek, se za aktivního zemědělce považuje
žadatel, který splní finanční kritéria za poslední účetně uzavřené období a to:

 • nejméně 30 % zemědělských příjmů/výnosů na celkových příjmech/výnosech;
 • maximálně 80 % roční částky dotace na přímé platby na zemědělských příjmech.

Finanční kritéria doloží žadatel zprávou auditora (auditora lze vyhledat na www.kacr.cz) nebo doložením daňového přiznání, účetních a daňových dokladů a soupisu spisu. Tyto doklady tvoří povinnou přílohu podání Jednotné žádosti 2024.

Detailní podmínky Aktivního zemědělce jsou popsány v kartě Informace pro žadatele SZP 2023 Aktivní zemědělec, která je dostupná na webových stránkách SZIF, v sekci Jednotná žádost – Ke stažení _ Jednotná žádost nebo na Portálu farmáře, v sekci Nová podání – Postup pro podávání Jednotné žádosti, žádostí AEKO, EZ, ZZP a ALS – Soubory ke stažení – Jednotná žádost. Současně je na Portálu farmáře v sekci Jednotná žádost ke stažení umístěn i postup pro ověření splnění podmínky aktivního zemědělce v dokumentu Elektronická příručka pro předběžnou kontrolu plnění Aktivního zemědělce 2024.

Současně informujeme, že Státní zemědělský intervenční fond připravuje spuštění příjmu Jednotné žádosti 2024 v polovině dubna 2024. Konec řádného termínu pro příjem Jednotné žádosti je stanoven na 15. května 2024, přičemž po tomto termínu bude žadateli až do 10. 6. 2024 umožněno podat Jednotnou žádost se sankcí za každý den prodlení.

Jednotná žádost 2024 zahrnuje tato opatření a deklarace:
Deklarace zemědělské půdy
Deklarace plodin
Deklarace neprodukčních ploch
Deklarace rozoraných/zatravněných DPB
Výkaz osevu pro ČSÚ
Deklarace Aktivního zemědělce
Základní podpora příjmu pro udržitelnost (BISS)
Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost (DRP)
Celofaremní ekoplatba – Základní
Celofaremní ekoplatba – Prémiová
Mladý zemědělec (MZ) – dobíhající
Mladý zemědělec 2023 + (doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce)
Malý zemědělec
Podpory příjmu vázané na produkci (CIS)

 • Produkce brambor určených pro výrobu škrobu (Škrobové brambory)
 • Produkce ovocných druhů s velmi vysokou pracností (Ovoce VVP)
 • Produkce ovocných druhů s vysokou pracností (Ovoce VP)
 • Produkce zeleninových druhů s velmi vysokou pracností (Zelenina VVP)
 • Produkce zeleninových druhů s vysokou pracností (Zelenina VP)
 • Produkce cukrové řepy
 • Produkce chmele
 • Produkce bílkovinných plodin
 • Chov telete masného typu
 • Chov krávy chované v systému chovu s TPM (Dojnice)
 • Chov bahnice nebo chov kozy

ANC
Natura 2000 na zemědělské půdě
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření – dobíhající
AEKO – Agroenvironmentálně-klimatická opatření 2023 +
EZ – Ekologické zemědělství 2023 +
Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Dobré životní podmínky zvířat
Zalesňování zemědělské půdy – péče – nové
Zalesňování zemědělské půdy – náhrada – nové
Agrolesnictví – nové


Detailnější zpracování podmínek pro jednotlivá opatření a deklarace v rámci Jednotné žádosti 2024, budou blíže popsány v Příručce Jednotné žádosti 2024 pro žadatele, která bude k dispozici na Portále farmáře a na stránkách www.szif.cz v sekci Jednotná žádost.