Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů …

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů …

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2021

V Praze dne 1. července 2021 SZIF

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na dotační program 3.i. pro rok 2021.

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat v termínu od 1. 7. 2021 do 15. 7. 2021.

Na Portálu Farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení › složka 3.i. › složka Příručky › je k dispozici příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 3.i.

Příručka je také k dispozici na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) › SZIF POSKYTUJE › Národní dotace › Národní dotace › Dotační programy › 3.i. › KE STAŽENÍ › Příručky.

Při podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci je nutné postupovat následovně:
1. krok – podání Čestného prohlášení de minimis
2. krok – podání žádosti o dotaci
3. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů
4. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

1. krok – podání Čestného prohlášení de minimis

 • Čestné prohlášení de minimis je povinnou přílohou k dotačnímu programu 3.i.
 • Čestné prohlášení de minimis je nutné podat před podáním samotné žádosti o dotaci.
 • Postup podání Čestného prohlášení de minimis je popsán v příručce Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis přes Portál farmáře.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Průřezové přílohy › vlevo dole Soubory ke stažení › složka Prohlášení de minimis.
 • Žadatel, který ještě nikdy Čestné prohlášení de minimis přes Portál Farmáře SZIF nepodal, postupuje přes odkaz Generovat nové podání Prohlášení de minimis.
 • Žadatel, který již v minulosti Čestné prohlášení de minimis přes Portál Farmáře SZIF podal, musí doložit aktualizované Čestné prohlášení de minimis. Na Portálu Farmáře SZIF se žadateli automaticky nabídne odkaz na aktualizaci Čestného prohlášení de minimis.

2. krok – podání žádosti o dotaci

 • Žádost o dotaci se podává na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Žádosti o zemědělské národní dotace › Příprava žádosti pro rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.i.
 • Ve formuláři žádosti o dotaci žadatel jako číslo míchacího protokolu vyplňuje číslo partie uvedené na daném míchacím protokolu.
 • Vyplněnou žádost o dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.
 • K žádosti o dotaci se nedokládá žádná další příloha.
   

3. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů

 • Portál farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů › Výběr dotačního programu pro přípravu daňových a účetních dokladů pro rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.i.
 • Pro každý uplatňovaný doklad musí být v aplikaci vyplněny požadované údaje (aktivní/bílá pole) a vložen sken příslušného dokladu a dokladu o úhradě. Pole pro vyplnění údajů z dokladu se zobrazí po kliknutí na ikonu „+ Přidat nový“. Pole nad tabulkou jsou určeny pro filtrování již vyplněných dokladů.

4. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

 • Doklady prokazující nárok na dotaci se podávají na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Doklady prokazující nárok na dotaci › Rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.i.
 • Pokud žadatel před kliknutím na tlačítko Generovat předtisk vyplní do pole Míchací protokoly číslo partie uvedené na míchacím protokolu, ve formuláři Prokázání nároku na dotaci se automaticky vyplní požadované údaje z daného míchacího protokolu.
 • Ve formuláři Prokázání nároku na dotaci musí žadatel množství použitého osiva vyplnit v kg.
 • Vyplněný formulář Prokázání nároku na dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.
 • K dokladům prokazujícím nárok na dotaci se dokládají povinné přílohy:
  • tuzemské osivo – uznávací list osiva nebo posudek na kvalitu osiva vydaný ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou případně prohlášení šlechtitele u pícnin
  • dovozové osivo v rámci EU – uznávací list (doklad vydaný úřední autoritou) nebo barevné návěsky
  • dovozové osivo ze třetích zemí (mimo EU) – ISTA a OECD certifikát a barevné návěsky

Změna žádosti o dotaci

 • Žadatel má možnost provést změnu již podané žádosti o dotaci.
 • Změna žádosti o dotaci se podává na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Změna v žádosti o zemědělské národní dotace › Žádosti pro rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.i. Žadatel dále postupuje stejně jako při podání žádosti o dotaci.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení.

Změna v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů

 • Žadatel má možnost provést změnu již vyplněných údajů v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů.
 • Portál farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Změna v aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů › ikona Změna v aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů 2021 › ikona s dotačním programem 3.i.
 • V případě změny údajů uvedených v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů nebo vložení/odstranění přílohy, musí žadatel nejdříve zvolit možnost Změna v obou tabulkách.
 • V případě smazání vloženého daňového a účetního dokladu v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů, musí žadatel nejdříve zvolit možnost Odstranit v obou tabulkách.
 • Po provedení změny v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů musí žadatele podat změnu dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení.

Změna dokladů prokazujících nárok na dotaci

 • Žadatel má možnost provést změnu již podaných dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Změna dokladů prokazujících nárok na dotaci se podává na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Změna v dokladech prokazujících nárok na dotaci › rok 2021 › ikona s dotačním programem 3.i. Žadatel dále postupuje stejně jako při podání dokladů prokazujících nárok na dotaci.
 • Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF › vpravo nahoře Nová podání › ikona Národní dotace › vlevo dole Soubory ke stažení.