Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 3.i. – příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2022

SZIF v Praze dne 1. července 2022

Na Portálu farmáře SZIF je pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci na dotační program 3.i. pro rok 2022.

Příjem žádostí o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci bude probíhat v termínu od 1. 7. 2022 do 1. 8. 2022.

V období od 1. 7. 2022 do 10. 7. 2022 dojde k plánované generální odstávce systémů a aplikací MZe z důvodu nutné aktualizace. V tomto termínu budou systémy a aplikace MZe nedostupné.

Příručka pro žadatele k podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci k DP 3.i. je k dispozici na Portálu Farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Národní dotace → vlevo dole Soubory ke stažení → složka 3.i. → složka Příručky.

Příručka je k dispozici také na webových stránkách SZIF (www.szif.cz) → SZIF POSKYTUJE → Národní dotace → Národní dotace → Dotační programy → 3.i. → KE STAŽENÍ → Příručky.


 Při podání žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci je nutné postupovat následovně:

1. krok – podání žádosti o dotaci

– podání Čestného prohlášení de minimis

2. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů

3. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

1. krok – podání žádosti o dotaci

– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Žádosti o zemědělské národní dotace → Příprava žádosti pro rok 2022 → ikona s dotačním programem 3.i.

– podání Čestného prohlášení de minimis

– Čestné prohlášení de minimis musí být podáno před podáním samotné žádosti o dotaci.

– Postup podání Čestného prohlášení de minimis je popsán v příručce Zjednodušený postup pro doložení Čestného prohlášení de minimis přes Portál farmáře.

– Příručka je k dispozici na Portálu farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Průřezové přílohy → vlevo dole Soubory ke stažení → složka Prohlášení de minimis.

2. krok – vyplnění Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů

– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů → ikona Aplikace pro přípravu daňových a účetních dokladů 2022 → ikona s dotačním programem 3.i.

– Každý uplatňovaný doklad musí být v aplikaci uveden na samostatném řádku. Pro každý doklad musí být vyplněny všechny požadované údaje (bílá pole) a vložen sken příslušného dokladu a dokladu o úhradě.

– Pro účely dotace je uznatelný náklad uhrazený formou zápočtu (vzájemný zápočet pohledávek). V takovém případě žadatel jako doklad o úhradě doloží smlouvu nebo dohodu o vzájemném zápočtu, která by měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci obou smluvních stran a přesnou identifikaci jejich započtených pohledávek.

3. krok – podání dokladů prokazujících nárok na dotaci

– Portál farmáře SZIF → vpravo nahoře Nová podání → ikona Doklady prokazující nárok na dotaci → Rok 2022 → ikona s dotačním programem 3.i.

– Vyplněný formulář Prokázání nároku na dotaci musí žadatel uložit do svého PC ve formátu PDF a následně nahrát na Portál farmáře SZIF.

– K dokladům prokazujícím nárok na dotaci musí být doloženy povinné přílohy:

– tuzemské osivo

– uznávací list

– posudek na kvalitu osiva vydaný ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou případně prohlášení šlechtitele v případě osiva pícnin kontrolované ÚKZÚZ nebo pověřenou osobou u druhů, které nejsou uvedeny v druhovém seznamu

–  dovozové osivo v rámci EU

– uznávací list (doklad vydaný úřední autoritou) nebo barevné návěsky

–  dovozové osivo ze třetích zemí (mimo EU)

– ISTA certifikát a OECD certifikát i barevné návěsky

–  osivo směsi pícnin

– míchací protokol

–  osivo kukuřice

– platná smlouva s potravinářským podnikem (mlýnem) k mlýnskému zpracování zrna z vypěstované kukuřice potravinářské – Ve smlouvě musí být uvedeny platná česká technická norma pro kukuřici potravinářskou pro mlýnské zpracování, hybrid kukuřice a osevní plocha.