Informace pro ekologické ovocnáře

Informace pro ekologické ovocnáře

Informace pro ekologické ovocnáře

Zdroj: SZIF v Praze dne 7. 12. 2021

Rádi bychom informovali žadatele, kteří v roce 2021 žádali na kulturu ovocný sad v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující ekologické zemědělství, že od 07. prosince 2021 je na Portálu farmáře možné podávat doklady k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků.

Konečným termínem pro podání Formuláře k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníků EZ / NEZ 2021 je 31. leden 2022. Formuláře pro prokázání objemu vlastní produkce ovoce a jahodníku včetně všech povinných příloh lze podat přes svůj Portál farmáře – po přihlášení a kliknutí do Nových podání, je pod Jednotnou žádostí dlaždice Prokázání produkce ovoce a jahod, kde si žadatel vygeneruje a odešle formulář pro rok 2021.

Případně lze formulář podat též datovou schránkou, poštou, elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz) nebo osobně – na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro

Pro rok 2021 platí:

Ostatní sady

Žadatel je povinen doložit vyplněný formulář vydaný fondem a záznamy o rostlinné produkci. Pro výsadby ovocných stromů mladších 3 let a ovocných keřů mladších 1 rok deklarovaných v žádosti o dotaci jako sady ostatní podmínka prokazování vlastní produkce neplatí. Rok výsadby se počítá jako rok 0, proto je za rok 2021 u ostatních sadů třeba dokládat formulář pro stromy vysázené v roce 2017 a dříve, pro keře vysázené 2019 a dříve.

Intenzivní sady

Žadatel je povinen doložit vyplněný formulář vydaný fondem, záznamy o rostlinné produkci. U intenzivních sadů je produkce dokládána vždy, tzn. nelze žádat na výsadby mladší tří let, jak je tomu u sadů ostatních.

Jahodník

Podmínka prokázání vlastní produkce jahod se nevztahuje na DPB nebo jeho části, na kterých je založen porost jahodníku prvním rokem. Spolu s formulářem prokázání produkce tak žadatel dokládá též záznamy o rostlinné produkci, z nichž jsou patrná data jednotlivých výsadeb.

Pro více informací k prokázání vlastní produkce ovoce a jahodníku v rámci opatření ekologické zemědělství a navazující ekologické zemědělství, byla vyhotovena příručka, která je k dispozici na www.szif.cz – v sekci Jednotná žádost – Ke stažení – Prokázání produkce ovocných druhů a jahod.

Žadatel, který podal Ohlášení vyšší moci – výjimečných okolností (dále jen OVM), které Státní zemědělský fond uznal, nemusí dodat Formulář s vlastní produkcí ovoce a jahodníku v rámci EZ nebo NEZ.