Informace o změně označování jelenovitých

Informace o změně označování jelenovitých

 Vážení chovatelé,

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se změnou způsobu označování jelenovitých (jelenů, daňků a ostatních příslušníků čeledi jelenovitých).

V rámci EU je nová povinnost označovat jelenovité individuálním způsobem – tedy každé zvíře bude označeno dvěma ušními známkami s jedinečným číslem zvířete. Znamená to, že při ztrátě ušní známky bude nutné ji nahradit duplikátem, který ponese stejné číslo zvířete.

Povinnost navěsit ušní známky je do 9 měsíců od narození či před opuštěním hospodářství narození. Chovatelé, kteří nežádají o dotace – tedy jelenovité nezahrnou do stavu chovaných zvířat pro výpočet intenzity chovu, budou moci požádat o výjimku a označovat zvířata až před opuštěním hospodářství (bez ohledu na jejich stáří). Ostatní povinnosti, tedy vést stájový registr a hlásit přesuny do ústřední evidence se vztahují na všechny chovatele bez ohledu na to, zda o dotace žádají či nikoli.

Změna způsobu evidence z dosavadního skupinového značení (označování číslem hospodářství) na individuální označování jednotlivých zvířat nastane ke dni 1. 6. 2023. Všechny události, které již nastaly anebo ještě nastanou před tímto dnem, je třeba hlásit stávajícím (skupinovým) způsobem a události, které nastanou 1. 6. 2023 a později budou již hlášeny novým (individuálním) způsobem.

Pro řádnou evidenci je třeba:

Pokud žádáte o dotace

1. Objednat ušní známky na chované jelenovité (+ na mláďata, která se v letošním roce pravděpodobně ještě narodí). Formulář pro objednávání bude k dispozici na stránkách www.cmsch.cz (doporučujeme zaevidovat se k odběru novinek) jakmile bude systém Ústřední evidence připraven generovat číselné řady ušních známek.

2. Po obdržení sady ušních známek přiřadit k jednotlivým zvířatům tyto ušní známky.

3. Pokud mají být chovaní jelenovití započítáváni do intenzity chovu, je nutné známky na zvířata navěsit do stáří 9 měsíců, v každém případě však před opuštěním hospodářství narození. Vzhledem k tomu, že se budou označovat i již žijící zvířata (tedy zvířata narozená před 1. 6. 2023), která budou započítána do intenzity chovu, je nezbytné zvířatům starším 9 měsíců navěsit ušní známky do konce října.

4. Počínaje 1. 6. 2023 je třeba založit nový stájový registr vedený po jednotlivých zvířatech a tento pokud nastane změna ve stavu zvířat aktualizovat nejpozději následující den po změně. V současné době však není připravený Portál farmáře na vedení stájových registrů jelenovitých po jednotlivých zvířatech, proto bude nutné záznamy nejprve vést v listinné podobě a pokud preferujete elektronickou podobu stájového registru, po jeho zprovoznění na Portálu farmáře bude počáteční stav načten ze stavu evidovaných zvířat v ústřední evidenci a dále pak pokračovat v evidenci na Portálu farmáře.

5. Obdobně tomu bude i s hlášeními, jelikož zatím není připravena databáze ústřední evidence, proto bude možné zpracovávat zaslaná hlášení o přemístění až od října 2023. Počátečním hlášením k 1. 6. 2023 bude třeba zaevidovat jednotlivá zvířata podle přidělených ušních známek. A u těchto zvířat bude třeba nahlásit jejich stáří. Podrobné informace v podobě pokynů pro vedení Ústřední evidence jelenovitých bodu zveřejněny v průběhu června 2023 na stránkách www.cmsch.cz .

6. Body 4 a 5 budou zohledněny při posuzování včasnosti zaslání hlášení o přemístění zvířete (která je stejná jako u ostatních individuálně evidovaných zvířat stanovena na 7 dní od události) a události, které se staly počínaje 1. 6. 2023 a budou zaslány do konce října, nebudou z výše uvedeného důvodu posuzovány jako pozdní.

Pokud nežádáte o dotace

1. Objednat ušní známky na chované jelenovité (+ na mláďata, která se v letošním roce pravděpodobně ještě narodí). Formulář pro objednávání bude k dispozici na stránkách www.cmsch.cz (doporučujeme zaevidovat se k odběru novinek) jakmile bude systém Ústřední evidence připraven generovat číselné řady ušních známek.

2. Po obdržení sady ušních známek přiřadit k jednotlivým zvířatům tyto ušní známky.

3. Pokud nežádáte o dotace, můžete požádat o výjimku z navěšování ušních známek na zvířata a navěšovat je až před opuštěním hospodářství bez ohledu na stáří zvířat (vzor žádosti je v příloze). Tj. zvířatům budou přiděleny ušní známky, které až do opuštění hospodářství nebudou muset být fyzicky navěšeny na zvířeti. Ostatní povinnosti zůstávají a pod přiděleným číslem budou tato zvířata vedena ve stájovém registru a hlášeno jejich narození do databáze ústřední evidence.

4. Počínaje 1. 6. 2023 je třeba založit nový stájový registr vedený po jednotlivých zvířatech a tento pokud nastane změna ve stavu zvířat aktualizovat nejpozději následující den po změně. V současné době však není připravený Portál farmáře na vedení stájových registrů jelenovitých po jednotlivých zvířatech, proto bude nutné záznamy nejprve vést v listinné podobě, a pokud preferujete elektronickou podobu stájového registru, po jeho zprovoznění na Portálu farmáře bude počáteční stav načten ze stavu evidovaných zvířat v ústřední evidenci a dále pak pokračovat v evidenci na Portálu farmáře.

5. Obdobně tomu bude i s hlášeními, jelikož zatím není připravena databáze ústřední evidence, proto bude možné zpracovávat zaslaná hlášení o přemístění až od října 2023. Počátečním hlášením k 1. 6. 2023 bude třeba zaevidovat jednotlivá zvířata podle přidělených ušních známek. A u těchto zvířat bude třeba nahlásit jejich stáří. Podrobné informace v podobě pokynů pro vedení Ústřední evidence jelenovitých bodu zveřejněny v průběhu června 2023 na stránkách www.cmsch.cz .

6. Body 4 a 5 budou zohledněny při posuzování včasnosti zaslání hlášení o přemístění zvířete (která je stejná jako u ostatních individuálně evidovaných zvířat stanovena na 7 dní od události) a události, které se staly počínaje 1. 6. 2023 a budou zaslány do konce října, nebudou z výše uvedeného důvodu posuzovány jako pozdní.

Číselné řady ušních známek budou zvlášť pro samce a zvlášť pro samice. Při objednání ušních známek bude možnost objednání i aplikačních kleští pro zvolený typ ušních známek. Počet sad známek pro první objednávku bude omezen na trojnásobek počtu aktuálně chovaných zvířat, další objednávky se budou řídit aktuálním počtem zvířat registrovaných na hospodářství, podobně jako je tomu v případě ovcí a koz.

Ing. Pavel Hakl v. r.

ředitel

odbor živočišných komodit a ochrany zvířat MZe

doc. Dr. Ing. Josef Kučera v. r.

výkonný místopředseda představenstva

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Dne 22. 5. 2023

Přílohy:

1. Vzor žádosti o prodloužení lhůty pro označování jelenovitých.