Informace o přijímání elektronických bankovních záruk Státním zemědělským intervenčním fondem

Informace o přijímání elektronických bankovních záruk Státním zemědělským intervenčním fondem

Informace o přijímání elektronických bankovních záruk Státním zemědělským intervenčním fondem

V Praze dne 29. listopadu 2021

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) nově zavedl od 1. 12. 2021 přijímání bankovních záruk podle čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 i v elektronické podobě.

Elektronické bankovní záruky – opatřené elektronickými podpisy osob oprávněných podepisovat bankovní záruky za příslušnou banku – je možné doručovat do datové schránky SZIF: jn2aiqd.

Aktuální podoba vzorů bankovních záruk je publikována na webových stránkách SZIF – Záruky – Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz)/Ke stažení/Formuláře.

Před zasláním finální podoby bankovní záruky na SZIF doporučujeme bankám její text konzultovat se zaměstnanci Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu, e-mail: zaruky@szif.cz, aby se předešlo možnosti jejího nepřijetí.

Příjem listinných bankovních záruk zůstává zatím zachován, došlo k přizpůsobení textu bankovních záruk elektronické komunikaci ze strany SZIF.

Dokumenty týkající se záruk, které banky vystavují ve prospěch SZIF, bude SZIF nově vyhotovovat elektronicky. Podepisovány budou kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby oprávněné podepisovat tyto dokumenty za SZIF a budou zasílány do datové schránky příslušné vystavující banky.

V případě nejasností je možné SZIF kontaktovat na e-mailové adrese zaruky@szif.cz.

Zdroj.:Státní zemědělský intervenční fond
          Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu