INFORMACE AEKO A EZ K PŘECHODNÉMU OBDOBÍ 2021

INFORMACE AEKO A EZ K PŘECHODNÉMU OBDOBÍ 2021

INFORMACE AEKO A EZ K PŘECHODNÉMU OBDOBÍ 2021

26.1.2021

Možnost příjmu žádostí o zařazení do AEKO a EZ do zkrácených navazujících závazků v délce trvání jednoho roku.

 

Vzhledem k přechodnému období v letech 2021 a 2022 nebude od roku 2021 umožněno podávat žádosti o zařazení do 2letých navazujících závazků Agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 330/2019 Sb., a žádosti o zařazení do 2letých závazků opatření Ekologické zemědělství podle nařízení vlády č. 331/2019 Sb. Zároveň již ani není možné podávat žádosti do standardních 5letých závazků podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. a 76/2015 Sb.

 

S ohledem na přechodné období 2021 a 2022 a možnost dané evropskou legislativou připravilo MZe novely nařízení vlády č. 330/2019 Sb. a nařízení vlády č. 331/2019 Sb. s předpokládanou účinností od 1. 3. 2021, které umožní vstup do navazujícího závazku na období jednoho roku.

 

V případě navazujících AEKO bude žádosti o zařazení možné podat pouze na díly půdních bloků, jejichž převážná část byla v LPIS k 31. 12. 2019 nebo k 31.12.2020 zařazena v závazku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb. Žadatelům v orientaci pomůže vrstva v LPIS. Nebude možné uzavírat jednoletý navazující závazek v rámci titulu nektarodárné biopásy (bude však možné na těchto plochách uzavřít závazek v titulu krmné biopásy).

 

V případě navazujících EZ nebude u zařazovaných dílů půdních bloků posuzováno jejich předchozí zařazení v závazku podle nařízení vlády č. 76/2015 Sb., tj. bude možné zařadit všechny díly půdních bloků obhospodařované v režimu ekologického zemědělství nebo přechodu na ekologické zemědělství. Bude také umožněn vstup zcela novým žadatelům.

 

Podmínky pro poskytnutí dotace v rámci jednoletých navazujících závazků vycházejí z podmínek pro dvouleté navazující závazky. Aby bylo možné jednoleté závazky realizovat, bylo nutné provést drobné revize podmínek vybraných podopatření a zároveň revizi kalkulaci sazeb u jednoho vybraného titulu.

Znění nových nařízení vlády, jejichž účinnost se předpokládá od 1. 3. 2021, bude zveřejněno po schválení vládou na webových stránkách
MZe www.eagri.cz.