Ekonomické výsledky zemědělství v roce 2023 – předběžně

Ekonomické výsledky zemědělství v roce 2023 – předběžně

ČSÚ zveřejnil předběžné výsledky zemědělství za rok 2023. Není to povzbudivé čtení.

Komentář z pera ČSÚ:

Odhadovaný ekonomický výsledek českého zemědělství za rok 2023 dosáhl 14 010,1 mil. Kč, meziročně poklesl o 45,2 %. Jedná se o nejnižší hodnotu podnikatelského důchodu od roku 2011.
Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla dle předběžných výsledků roku 2023 hodnoty 176 899,4 mil. Kč, z toho rostlinná produkce činila 94 920,7 mil. Kč, živočišná produkce 70 630,4 mil. Kč, produkce zemědělských služeb 5 589,6 mil. Kč a neoddělitelné nezemědělské vedlejší činnosti 5 758,7 mil. Kč.
Hodnota rostlinné produkce se meziročně snížila o 16,8 %. Pokles byl způsoben především nižšími cenami obilovin a technických plodin. Oproti předchozímu roku došlo ke snížení ceny u pšenice (-31,3 %), žita (-31,5 %), ječmene (-22,4 %), kukuřice na zrno (-29,7 %), řepky (-29,6 %) a luskovin (-11,3 %).
Hodnota živočišné produkce zaznamenala proti roku 2022 zvýšení o 6,9 %. Nárůst byl způsoben vyššími cenami většiny živočišných komodit: skotu (+2,7 %), prasat (+23,7 %), drůbeže (+7,9 %), mléka (+0,5 %) a vajec (+28,6 %). Produkce se meziročně zvýšila u skotu o 6,8 %, u prasat o 15,2 % a u drůbeže o 8,0 %. U produkce živočišných výrobků došlo ke zvýšení o 4,8 %, zvýšila se produkce vajec (+24,3 %) a mléka (+3,0 %).
V produkci zemědělského odvětví v základních běžných cenách v roce 2023 převažoval podíl rostlinné produkce (53,7 %) nad produkcí živočišnou (39,9 %). Zemědělská práce prováděná dodavatelsky, tj. produkce zemědělských služeb, tvořila 3,2 % a nezemědělské vedlejší činnosti účetně neoddělitelné, do kterých je zahrnuta i produkce energie z obnovitelných zdrojů, se na produkci podílely 3,3 %.
Na hodnotě rostlinné produkce byly největší měrou zastoupeny obiloviny (41,5 %), technické plodiny (24,2 %) a pícniny (14,3 %); v produkci živočišné převládala produkce mléka (53,5 %), chov jatečných prasat (14,6 %), chov jatečného skotu (13,2 %) a chov drůbeže (11,8 %).
Součástí hodnoty produkce jsou dotace na chmel, brambory, skot, ovce a kozy a mléko. Celkový objem dotací na výrobky se meziročně snížil o 6,2 %. Poklesly dotace na mléko (-31,7 %), ale naopak došlo k nárůstu dotací na skot (+52,2 %).
Hodnota mezispotřeby meziročně poklesla o 5,9 % na hodnotu 120 264,9 mil. Kč. Její podíl na produkci zemědělského odvětví (bez dotací na výrobky) představoval 68,9 %. Mezispotřebu z největší části tvořila krmiva (33,1 %) a spotřeba energií a maziv (16,3 %). Hrubá přidaná hodnota dosáhla hodnoty 56 634,5 mil. Kč, což představuje meziroční snížení o 11,6 %.
Ve stálých cenách roku 2000 dosáhla produkce zemědělského odvětví v roce 2023 hodnoty 112 006,0 mil. Kč, proti předchozímu roku poklesla o 0,9 %. V rostlinné produkci došlo v meziročním porovnání k poklesu o 1,5 % na 58 230,9 mil. Kč. Hodnota produkce živočišné se zvýšila o 0,5 % na částku 48 249,3 mil. Kč. Hodnota produkce ve stálých cenách je přímo ovlivněna objemem výroby.
Odhadovaný objem vyplacených ostatních dotací na výrobu dosáhl v roce 2023 výše 32 907,6 mil. Kč, meziroční pokles činil 7,5 %.
Oproti roku 2022 byly vyšší náhrady zaměstnancům (+4,1 %), přičemž odhadovaný počet pracovníků přepočtený na plný pracovní úvazek se meziročně nezměnil.

Celou informaci najdete ZDE.