EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – DLOUHODOBÝ POLNÍ POKUS UKZUZ – VÝSLEDKY 2019

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – DLOUHODOBÝ POLNÍ POKUS UKZUZ – VÝSLEDKY 2019

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – DLOUHODOBÝ POLNÍ POKUS UKZUZ – VÝSLEDKY 2019

Dlouhodobý polní ekologický pokus si klade za cíl sledování vlivu systému hospodaření s chovem
a bez chovu hospodářských zvířat a aplikace vnějších vstupů na výkonnost a zdravotní stav plodin, jakost produktů, půdní vlastnosti, edafon, výskyt škodlivých činitelů a bilanci živin.

Rok 2019 byl pátým rokem osevního sledu, 5 zkušebních stanic, pozemky přihlášené
do ekologického zemědělství pod kontrolou KEZ o.p.s., pěstované plodiny pšenice ozimá, ječmen jarní s podsevem vojtěšky.
Varianty hnojení:
1. Nehnojená kontrola
2. Zelené hnojení
3. Zelené hnojení + obnovitelné vnější vstupy (průmyslový kompost a digestát)
4. Zelené hnojení + obnovitelné vnější vstupy + intenzifikační vstupy (další povolená hnojiva, pomocné půdní přípravky a pomocné látky povolené v EZ)
5. Statková hnojiva (hnůj, močůvka z vlastního chovu zvířat)
6. Statková hnojiva + intenzifikační vstupy

Plevele: prutové brány – regulace na únosnou míru
Choroby: použití schváleného přípravku Kumulus WG (někde zabránil dalšímu šíření, někde bez účinku)
Hraboš polní: kalamitní výskyt, místy úplně zničil porost, vojtěška na dvou stanicích musela být zaorána
Výnosy: odpovídaly průměru ekologického zemědělství v ČR (průměrný výnos 3 t/ha)
– pšenice ozimá: 2,3 – 5,12 t/ha
– ječmen jarní:  1,3 – 2,97 t/ha

Mykotoxiny: nejvíce v ječmeni, nejméně v pšenici – hladina neohrožující zdraví zvířat nebo lidí
Bilance živin: pozitivní bilance varianta hnojení 3 a 4, negativní bilance živin u varianty 1 a 2, varianta 5 a 6 na některých stanovištích nedošlo k odvozu živin kvůli zničení porostů hrabošem
Bilance dusíku: pozitivní u variant hnojení digestátem
Vyplavování dusíku: u žádné varianty nedošlo k vyplavení dusíku pod horizont 60 cm
Nitrátový dusík v půdě: posklizňové odběry – kategorie velmi bezpečný až přiměřený
 

Celá zpráva z polního pokusu roku 2019 je ZDE.