DESIKACE MNOŽITELSKÝCH A OSIVÁŘSKÝCH POROSTŮ, DIKVÁT, POVOLENÍ OMEZENÉHO POUŽITÍ

DESIKACE MNOŽITELSKÝCH A OSIVÁŘSKÝCH POROSTŮ, DIKVÁT, POVOLENÍ OMEZENÉHO POUŽITÍ

UKZUZ vydal 26.3.2024 povolení pro omezené použití přípravků Reglone, Beretta a Fragoon k desikaci osivářských a množitelských porostů.
Povolení platí na období 29.5. – 25.9.2024.
Podmínky použití:
– Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem od okraje ošetřovaného pozemku (resp.
ze všech stran pozemku), je 20 metrů, přičemž současně platí požadavek na použití zařízení
omezujícího úlet (třída omezení úletu 90 %).
– Uživatel pozemku je povinen informovat před použitím přípravku všechny
sousedy, kteří by mohli být vystaveni úletu aplikační kapaliny (především, jejichž pozemky
sousedí s ošetřovaným pozemkem).
– Uživatel DPB dle LPIS je povinen informovat nejpozději 2 pracovní dny před použitím
přípravku místně příslušné pracoviště Oddělení kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ,
a to prokazatelným způsobem (např. do datové schránky ÚKZÚZ, na e-mail podatelna@ukzuz.cz) a dále také místně příslušné územní pracoviště Krajské hygienické stanice (KHS) – oddělení/odbor
hygieny práce, v jehož území působnosti se nachází ošetřované pozemky (DPB), a to
prokazatelným způsobem (např. do datové schránky nebo na e-mail).
– Uživatel pozemku musí zajistit vhodné označení po okraji ošetřovaného pozemku, během
aplikace, a to až do zaorání zbytků rostlin/ošetřených částí rostlin, například cedulemi (v
přiměřené vzdálenosti od sebe, maximálně však 25 metrů) s nápisem:
„Chemicky ošetřeno. ZÁKAZ vstupu pro nepovolané osoby na ošetřené plochy do doby
sklizně!“ s doplněním časových termínů a současně uvede kontakt na osoby/firmu, která
aplikaci prováděla.

Povolení mimořádného použití v příloze:

Oznámení o plánovaném použití přípravků ZDE.