DALŠÍ ZMĚNY V AKTIVNÍM ZEMĚDĚLCI

DALŠÍ ZMĚNY V AKTIVNÍM ZEMĚDĚLCI

23.2.2023, zkráceno

Za aktivního zemědělce jsou automaticky uznáni všichni žadatelé, kteří v loňském roce:

  • požádali o přímé platby nižší než 5000 euro (přibližně 120 tisíc korun).
  • žádali na alespoň 10 % z celkové výměry své zemědělské půdy o tzv. platby vázané na produkci.
  • alespoň na 30 % celkové výměry zemědělské půdy pěstovali obiloviny, olejniny nebo plodiny podporované platbou vázanou na produkci.
  • Žádali o podporu na produkci ovoce, révy vinné, zeleniny nebo jahodníku v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření alespoň na 10 % z celkové výměry zemědělské půdy,
  • žádali o podporu ekologického zemědělství na kultuře vinice, která činila nejméně 10 % z celkové výměry zemědělské půdy.
  • v předchozím roce, v období od 1. června do 30. září, splňovali průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat nejméně 0,3 velké dobytčí jednotky na hektar zemědělské půdy
  • MZe doplnilo specifický postup prokazování podmínky pro náročnější zemědělské obory jako je osivářství, šlechtění nebo školkařství. Tito žadatelé budou uznáni jako aktivní zemědělci na základě registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žadatelé, kteří nenaplňují ani jedno z těchto kritérií, doloží splnění minimální hranice 30 % příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech povinnou přílohou k jednotné žádosti.

A to buď: doložení zprávy auditora potvrzující soulad s údaji, které o svých celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské činnosti uvede žadatel do formuláře vydaného Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF).

Nebo: doložení daňového přiznání za poslední účetně uzavřené období spolu s daňovými a účetními doklady prokazujícími příjmy nebo výnosy ze zemědělské činnosti za shodné účetní období. Součástí této povinné přílohy k jednotné žádosti o dotaci je také soupis účetních dokladů.

V současné době se dokončuje aplikace pro ověření naplňování podmínky aktivního zemědělce, která bude v nejbližší době k dispozici žadatelům na Portálu farmáře SZIF.

Celá informace ZDE.