Aplikace rodenticidů, návod UKZUZ

Aplikace rodenticidů, návod UKZUZ

 Co mám dělat když:

1. Zvažuji aplikaci rodenticidu rovnoměrným rozmetáním na půdní povrch

V tuto chvíli není možné aplikovat rodenticidy na povrch půdy!!! Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí schválili tzv. „kompenzační program“ k omezení výskytu hraboše polního s cílem zajištění environmentálně šetrných způsobů aplikace rodenticidů – více viz bod 4.

2. Potřebuji aplikovat zvýšenou dávku rodenticidu do nor. Mám žádat ÚKZÚZ o udělení výjimky?

V tuto chvíli již není žádná individuální výjimka potřeba. Výjimkou jsou myšlena již vydaná „povolení“ mimořádné aplikace zvýšené dávky rodenticidů do nor, a to formou vydaných Nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití ze dne 20. 2. 2023 čj. UKZUZ 027547/2023 a čj. UKZUZ 027553/2023. Je však nutné dodržet všechny podmínky v těchto nařízeních uvedené, včetně ohlášení aplikace min. 3 dny před jejím uskutečněním.

3. Potřebuji ohlásit plánovanou aplikaci rodenticidu.

Dodržování této obecné povinnosti vyplývá z § 51 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z etikety přípravků na ochranu rostlin. Podrobnější postup naleznete zde.

4. Zvažuji uplatnit kompenzační podporu 500 Kč/ha za aplikaci rodenticidů ve zvýšené dávce do nor.

Tuto podporu vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí této podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí je zveřejněna zde.

S dotazy k možnosti čerpání této podpory je možné se obrátit na pracovníky SFŽP:

  • • Ing. Martin Novosád, vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů

tel.: 267 994 673, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz

  • • Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů

tel.: 267 994 469, e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

5. Potřebuji ověřit, zda na mém pozemku žije nějaký zvláště chráněný druh živočicha (křeček, sysel, sýček, …).

Na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) je dostupná Mapa omezení pro aplikaci rodenticidů z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. S dalšími dotazy se obraťte na věcně příslušný orgán ochrany přírody, tj. místně příslušné pracoviště AOPK.

6. Zvažuji podat žádost o výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na mém pozemku žije zvláště chráněný druh živočicha, např. křeček, sysel, sýček, …).

Udělování výjimek je v kompetenci věcně příslušného orgánu ochrany přírody, v tomto případě krajského úřadu. S dotazy je nutné se obrátit na místně příslušný krajský úřad, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody a krajiny.

7. Zvažuji uplatnit náhradu za ztížení zemědělského hospodaření dle § 58 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. škody vzniklé neumožněním aplikace rodenticidu v místě výskytu zvláště chráněných živočichů (křeček, sysel, sýček, …).

Věcně příslušným orgánem ochrany přírody v případě kompenzací náhrad za ztížení zemědělského hospodaření je Agentura ochrany přírody a krajiny. S dotazy se obraťte na místně příslušné pracoviště AOPK.

8. Hospodařím na pozemcích, na které jsou vázány dotační tituly a z důvodu vysokých populačních hustot hraboše polního je ohroženo naplnění některých dotačních podmínek.

Aby bylo možné u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) uplatňovat zásah vyšší moci z důvodu přemnožení hraboše polního, je nutné podat na místně příslušné Oddělení terénní inspekce ÚKZÚZ Žádost o provedení odborného úkonu, na jejímž základě inspektoři ÚKZÚZ vydají „Odborné posouzení o poškození porostů z důvodu výskytu hraboše polního“. Více informací zde – bod 3 SZIF