Aktuální změny v zákoně o oběhu osiva a sadby

Aktuální změny v zákoně o oběhu osiva a sadby

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje dodavatele osiva a šlechtitele nových odrůd o zavedení systému dobrovolné registrace odrůd  a certifikace osiva těchto odrůd.  Novinky vychází z novely zákona o osivu a sadbě, která doplňuje druhový seznam, upřesňuje vedení evidence k zajištění vysledovatelnosti osiva, požadavky na přípravu osiva v mobilních zařízeních, postup digitalizace v této oblasti a další. 

Dnem 1. listopadu 2023 nabude účinnosti novela zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin.

Hlavním cílem této novely je doplnění druhového seznamu a zavedení systému dobrovolné registrace odrůd a následné certifikace osiva pro druhy neuvedené v druhovém seznamu. Jedná se o druhy, které mají svůj hospodářský význam, šlechtí se u nich nové odrůdy a jejich pěstitelské plochy se postupně zvyšují. Mezi takové bezesporu patří třeba pohanka a proso, ale i některé druhy pícnin nebo léčivek.  

Seznam dobrovolně registrovaných druhů je součástí novely vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin. 

Na zákon a na tuto vyhlášku dále naváže novela vyhlášky 129/2012 Sb., ve které budou stanoveny požadavky na uznávání množitelských porostů a osiva i pro druhy dobrovolně registrovaných odrůd.  

Dobrovolná registrace odrůdy zakládá možnost šlechtiteli odrůdu registrovat. Je-li však taková odrůda zapsaná do Seznamu odrůd registrovaných v ČR, pak je s tím spojena povinnost do oběhu uvádět osivo pouze uznané. Tak má dodavatel možnost uvádět osivo do oběhu s národní úřední návěskou, jako osivo uznané se zárukou kvality. Seznam dobrovolně registrovaných odrůd a pravidla jejich uvádění do oběhu vznikl na základě potřeb semenářské praxe. 

Nově legislativní úprava stanovuje pravidla pro mobilní čistící zařízení, pokud se na nich budou čistit a vzorkovat partie osiva pro uznávací řízení. Povinností osoby, která bude tuto činnost zajišťovat, je alespoň 5 dnů před plánovaným úkonem činnost ohlásit, a to včetně času a místa přípravy. 

Důležitou částí novely je také povinnost vedení evidencí k zajištění sledovatelnosti osiva, a to použitím jednoznačného označování rozmnožovacího materiálu ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění do oběhu. 

Dalším bodem novely jsou úpravy související s postupující digitalizací jednotlivých podání a vedení evidencí, a to tak, aby každá osoba, která s ÚKZÚZ komunikuje, tak mohla učinit klasickým podáním tištěného formuláře nebo elektronicky, a to buď prostřednictvím datové schránky nebo elektronického formuláře, který je přes webové služby napojený na odborné informační systémy ústavu.  

Dále vzory žádostí a mnohých dalších formulářů již nebudou stanovené vyhláškou, ale ÚKZÚZ je zveřejní na svých webových stránkách.  

Do zákona jsou vložena ustanovení, která upravují uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu ekologického heterogenního materiálu. Nejedná se o novinku, tento druh rozmnožovacího materiálu, který se vyrábí výhradně v podmínkách ekologického zemědělství, je možné uvádět do oběhu od roku 2022, je regulován nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a nařízením Komise (EU) 2021/1189. Do zákona jsou doplněny i odkazy na povinnosti, které souvisejí s výrobou a uváděním do oběhu podle těchto nařízení. 

Novela zbavuje povinnosti oznamovat ÚKZÚZ rozsah výroby ty dodavatele, kteří pouze uvádí do oběhu na území ČR rozmnožovací materiál ovocných druhů v kategorii konformní rozmnožovací materiál a materiál uváděný do oběhu za zvláštních podmínek, a to pouze je-li určen konečnému spotřebiteli a je v kontejnerech nebo sadbovačích. Pro tento způsob uvádění do oběhu novela zákona rovněž snižuje množství údajů, kterými musí být rozmnožovací materiál označen. Tato skupina dodavatelů je rovněž vyjmuta z povinných každoročních kontrol rozmnožovacího materiálu.  

Pokud jde o změny v oblasti zkoušení odrůd, novela umožňuje u vybraných minoritních druhů tzv. cyklické zkoušení užitné hodnoty. Zkoušky užitné hodnoty pro tyto druhy nezačínají ve zkušebním období následujícím po podání žádosti, ale probíhají v určitých časových intervalech. Užitná hodnota není podmínkou registrace odrůd, jde-li o odrůdy dobrovolně registrované. 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Novela zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin 
Novela vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin