Aktuální vývoj projednávání SPZ 2021 – 2027, Aktuální stav příprav v ČR – situace k 29.6.2020

Aktuální vývoj projednávání SPZ 2021 – 2027, Aktuální stav příprav v ČR – situace k 29.6.2020

Zdroj: prezentace MZE

– aktuálně probíhá trialog mezi EP, Radou a EK
– přechodné období: EP a Rada trvají na dvouletém; EK trvá na jednoletém
– aktuální stav zpracování strategického plánu: probíhá 3. Fáze Ex ante hodnocení; dopracovat: ekoschémata, finanční alokace, intervence a provazbu na strategie F2F, biodiverzitě a dalším
– aktuální stav v ČR: v červenci – jednání pracovních skupin, v srpnu předložení strategie MZE, následně do veřejného připomínkového řízení, září předložit Vládě ČR a následovat bude neformální konzultace s EK
– víceletý finanční rámec:
   VFR 1,1 bilionu Eur
   z toho na SZP 333.264 mld. Eur (+ 15 mld. Eur pro II. pilíř)
   z toho I. pilíř SZP 258,251 mld. Eur a II. pilíř 75,013 mld. Eur + 15 mld. z Next Generation EU
– odhad alokace pro ČR: I. pilíř 5,307 mld. Eur, II. pilíř 1,724 + 0,346 mld. Eur
– SZP bude navazovat na Strategii Od zemědělce ke spotřebiteli (F2F) a Strategii pro biologickou rozmanitost (zatím nekonzultovány s členskými státy, ani nezpracovány dopadové studie) – cíle se váží k celé EU a k roku 2030
– do poloviny 2023 bude EK zkoumat, jestli jsou přijatá opatření dostatečná, případně je bude doplňovat
ZÁKLADNÍ CÍLE.
– omezení celkového používání a rizika chemických pesticidů o 50%
– omezení používání nebezpečnějších pesticidů o 50%
– snížení úniku živin o 50% + omezení používání hnojiv o 20%
– snížení prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50%
– lepší životní podmínky zvířat
– půda v režimu ekologického zemědělství = 25%
– zacílení přímých plateb na ty, kdo naplňují ekologické ambice
– výroba energie z obnovitelných zdrojů
– snižování emisí skleníkových plynů na 50 – 55% ve srovnání s rokem 1990 +  omezení dopadů ŽV na životní prostředí
– zajištění potravinového zabezpečení
– udržitelné postupy zpracování potravin
– podpora udržitelné spotřeby potravin + přechod ke zdravé stravě
– omezení plýtvání potravinami
– podpora globální transformace
– snížení odlesňování

 

STRATEGICKÝ PLÁN ČR K 31.3.2020 , ZVEŘEJNĚNO 3.7.2020 – BUDE PRŮBĚŽNĚ MĚNĚN A DOPLŇOVÁN

Celá Strategie ZDE

1. Podpora příjmů a odolnosti životaschopných zemědělských podniků:
Vyhodnocení potřeb a intervenční strategie:

– pozitiva: vysoký příjem zemědělských podniků ve srovnání s jinými odvětvími národního hospodářství + vysoká čistá přidaná hodnota na pracovníka, konkurenceschopné velké podniky
– negativa: 77% procent přidané hodnoty produkce tvořeno podporami, podniky do 100 – 200 ha nejméně stabilní
(= „trvale udržitelné“), nejmenší příjmy podniky se smíšenou výrobou do 100 ha částečně v ANC, v ANC stabilní až podniky od 300 ha; podniky s chovem přežvýkavců, prasat a drůbeže jsou příjmově podprůměrné;  vysoké kolísání cen zemědělských výrobců; neustálý růst mezd v průmyslu – odliv zaměstnanců ze zemědělství; klimatické změny přinášejí vyšší nároky na neproduktivní investice; politicky vynucená extenzifikace výroby; výskyt nových chorob a škůdců
Intervence zvolené pro řešení specifické situace
Typ intervence – Přímé platby oddělené od produkce:
– Základní podpora příjmu pro udržitelnost
– Doplňková RP příjmu pro udržitelnost
– Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
(v závislosti na rozhodnutí, v jakém pilíři bude podpora pro mladé zemědělce implementovaná)
– Platba poskytovaná za dodržování režimů pro klima a životní prostředí („ekorežimy“):
o Základní údržba trvalých travních porostů
o Podpora aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv
o Podpora zeleného hnojení a dusík vázajících plodin
o Diverzifikace krajiny
o Režimy podporující jakost vody – vegetační pásy podél vodních toků o Režimy podporující jakost vody
                                                             – infiltrační oblasti drenážních systémů v OPVZ a nitrátově zranitelných oblastech
o Údržba krajinných prvků
o Vyrovnaná bilance živin
o Udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu
o Precizní zemědělství
o Schémata eliminující větrnou erozi
o Šetrný management na trvalých kulturách
– Oblasti s přírodními a jinými omezeními (ANC) Typ intervence – Přímé platby vázané na produkci:
– Podpora příjmu vázaná na komodity:

                  – Podpora příjmu vázaná na produkci chmele
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci zeleniny
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci ovoce
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci mléka
                  – Podpora příjmu vázaná na chov ovcí a koz
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci cukrové řepy
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci konzumních brambor
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci masa
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci bílkovinných plodin
                  – Podpora příjmu vázaná na produkci škrobových brambor

 

2. Posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti:
pozitivní: velké podniky, zlepšení technologické vybavenosti hlavně v RV
– k řešení: převažuje produkce surovin a výrobků s nízkou přidanou hodnotou, nízká ochota zemědělců ke spolupráci, nízká schopnost marketingu, horší technologická vybavenost zpracovatelů, nízká spolupráce s výzkumem + vysoké náklady na inovace, slabá vyjednávací pozice zpracovatelů vůči obchodníkům

Intervence zvolené pro řešení specifické situace:
– Investice do zemědělských podniků
– Investice do zpracování zemědělských produktů
– Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
– Spolupráce při zpracování zemědělských produktů
– Technologické investice v lesním hospodářství
                             – záměr A – Investice do lesních cest
                             – záměr B – Stavební investice do skladů dříví
                             – záměr C – Investice do lesních školek
                             – záměr D – Investice do základního zpracování dřeva Investice do rozvoje lesnické infrastruktury
                             Podpora příjmu vázaná na produkci

3. Zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci
– pozitivní: velké podniky jsou významnými partnery zpracovatelským podnikům
– k řešení: koncentrovaný obchod X nízká míra a ochota sdružování prvovýrobců + nízká výkonnost zpracovatelských proniků; mnoho značek kvality, které nezapojují zemědělce jako základní zdroj kvalitní suroviny; neochota zemědělců zapojit se do režimů kvality, protože nemají jistotu, že za vyšší kvalitu dostanou více zaplaceno
Intervence zvolené pro řešení specifické situace:
– Podpora horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky KDŘ
–  Odvětvové intervence v odvětví ovoce a zeleniny
– Odvětvové intervence v odvětví vajec
– Odvětvové intervence v odvětví mléka
– Odvětvové intervence v odvětví okrasných rostlin Odvětvové intervence v odvětví brambor

4. Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení:
– pozitiva: dostatečný a rovnoměrně rozložený potenciál pro produkci fytomasy; hluboká znalost prostředí – výstupy výzkumných institucí, rozšířené ekologické zemědělství, zkušenosti s pozemkovými úpravami
– k řešení: využívání biomasy v zařízeních s nízkou účinností; degradace části půd; nízká podpora pro zavádění precizního zemědělství a konkrétních činností na pozemku (např. uplatnění vojtěškotravních směsí…); neochota zemědělců provádět protierozní opatření; špatný stav odvodňovacích systémů; nedostatečné ukládání uhlíku v intenzivně obhospodařovaných půdách
Navrhované intervence:
– Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
– Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
– Výstavba a modernizace bioplynové stanice
– Výstavba a modernizace výtopny na biomasu
– Technologie snižující emise GHG a NH3 v rostlinné výrobě
– Technologie snižující emise GHG a NH3 v živočišné výrobě
– Zalesňování zemědělské půdy
– Agrolesnictví
– Režimy pro klima a životní prostředí
–  Investice do obnovy kalamitních ploch (příprava půdy až zajištění)
– Protierozní, protipovodňová a retenční opatření v lesích
– Podpora poradenství Podpora vzdělávání
– Technologické investice v lesním hospodářství
– Podpora precizního zemědělství

5. Podpora udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů:
– pozitivní: již existující nástroje SZP, dostatek odborných informací o přírodních zdrojích; již existující právní předpisy
– k řešení: velká výměra půdy ohrožené erozí a utužením, nízké zastoupení krajinných prvků, pomalé komplexní pozemkové úpravy, znečištění spodních vod metabolity POR a zbytky minerálních hnojiv, vysoké emise amoniaku ze živočišné výroby + nedostatek dostupných technologií na její snižování; vysoký tlak na nezemědělské využití půdy
Navrhované intervence:
– AEKO
– Zatravňování orné půdy AEKO
– Meziplodiny
– Ekologické zemědělství
– Režimy pro klima a životní prostředí
– Neproduktivní investice – pozemkové úpravy
– Neproduktivní investice do retence vody v krajině (mimo PÚ)

 

6. Ochrana biologické diverzity:
– pozitivní: dobrá znalost o druzích a jejich potřebách, existence ekologického zemědělství a precizního zemědělství
– k řešení: pokles počtu druhů vázaných na travní porosty a ornou půdu, málo ekostabilizačních prvků v krajině
Navrhované intervence:
– AEKO – Ošetřování cenných travních porostů
– Ekologické zemědělství přispívající k biodiverzitě na cenných travních porostech AEKO
 – Krajinotvorné sady AEKO
–  Podpora biodiverzity na orné půdě
– Oblasti Natura 2000 na zemědělské půdě
– Režimy pro klima a životní prostředí
– Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů:
– podpora šetrného sběru v rámci zachování genofondu
– Zachování porostního typu hospodářského souboru
– Zachování habitatových stromů
– Investice do přeměn porostů náhradních dřevin (PND)
– Neproduktivní investice do udržitelného rozvoje rekreační funkce lesa
– Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (MZD)

7. Získávání mladých zemědělců a rozvoj podnikání:
– pozitiva: zlepšuje se vzdělání manažerů podniků
– k řešení: vysoká náročnost vstupu do odvětví, obtížný přístup k půdě, vysoké nároky ze strany legislativy, přísné kontrolní orgány
Navrhované intervence:
– Založení činnosti mladého zemědělce
– Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce

8. Podpora zaměstnanosti:
– pozitiva: existence zemědělství jako zaměstnavatele, venkovský cestovní ruch a agroturistika
– k řešení: nízké mzdy, ekonomické činnosti s nižší přidanou hodnotou, obce s nízkou technickou a občanskou vybaveností

9. Zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky:
– pozitiva: vysoká míra kontroly kvality zemědělské produkce, nízké záchyty nevyhovujících vzorků, existence integrované produkce a ekologického zemědělství, přísná domácí legislativa, existence systémů kvality, zapojení chovatelů do systémů dobrých životních podmínek zvířat, antimikrobika: zavedená indikační omezení a evidence, kvalitní veterinární dozo
–  k řešení: pesticidy: metabolity ve vodě, opakované pěstování kukuřice a řepky v blízkém sledu po sobě, preemergentní aplikace herbicidů, nedostatečné poradenství; wellfare zvířat: stress související s vysokými koncentracemi zvířat, obtížné zajišťování individuální péče při nemoci, fixační systémy v chovech prasnic, přeprava zvířat na velké vzdálenosti

Navrhované intervence:
– AEKO – Integrovaná produkce
– AEKO – Osevní postupy kukuřice a řepky olejky
– Snižování používání antimikrobik – Vakcinace prasat
– Snižování používání antimikrobik – -Vakcinace drůbeže
– DŽPZ – Zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu – dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku
– DŽPZ – Zvětšení lehacího prostoru v chovu dojnic
– DŽPZ -Zajištění přístupu do výběhu pro krávy stojící na sucho
– DŽPZ -Zlepšení životních podmínek telat dojeného skotu
             – zajištění provedení odrohování telat dojeného skotu do 8. dne věku,
             – zajištění dostatečné imunitní vybavenosti telat dojeného skotu
– DŽPZ -Zlepšení životních podmínek v chovu prasat – prasničky
– DŽPZ -Zlepšení životních podmínek v chovu prasat – prasnice
– DŽPZ -Zvětšení plochy pro odstavená selata DŽPZ
– Podpora změny technologie ustájení nosnic z klecových systémů na alternativní technologie (voliéry)
– DŽPZ – Vyloučení pobytu vysokobřezích, rodících a kojících prasnic v individuálních klecích

Podrobnější informace k jednotlivým navrhovaným titulům najdete ve Strategickém plánu ČR

Nástin vybraných titulů:
Osevní postupy kukuřice a řepky olejky
: navazuje na DZES 8, tzv. „střídání plodin“, kdy nad rámec tohoto DZES upravuje možnost počtů výskytu v osevním postupu v rámci závazku u kukuřice nebo řepky olejky, jakožto plodin, jejichž pěstování je spojeno s velkou mírou chemické ochrany rostlin (hlavně s-metolachlor a metazachloru).
– kukuřice – podmínka vláčení, které slouží k likvidaci plevelů a snižuje dále potřebu používání herbicidů.
– řepka olejka – povinnost založit následný porost meziplodiny
– kukuřice a řepka olejka – stanovení maximálních počtů výskytu těchto plodin v osevním postupu v rámci závazku, zákazu preemergentích aplikací smetolachloru a metazachloru, plečkování kukuřice a povinnosti založení meziplodiny po sklizni řepky olejky.

Meziplodiny: navazuje na DZES 7 a částečně na DZES 6, pěstování zimních a vymrzajících meziplodin sloužících jak jako ochrana půdy před erozí, tak jako pomocný nástroj v boji proti utužení půdy. Meziplodiny mohou být též zapraveny jako zelené hnojení a tím zlepšovat bilanci organické hmoty v půdě.
– stanovení podporovaných druhů meziplodin, termín jejich výsevu a agrotechnických operací při jejich pěstování, včetně případné likvidace porostu meziplodin.

Ošetřování cenných travních porostů: Intervence navazuje na DZES 1 a DZES 10 a dále na ekoschéma základní údržba trvalých travních porostů, kdy nad rámec podmínek udržení rozlohy trvalých porostů a základní údržby stanovuje speciální podmínky sloužící k šetrnému obhospodařování cenných biotopů na trvalých travních porostech. – stanovení vhodného způsobu a termínu údržby, ponechávání nepokosených ploch na vhodných plochách a omezení možnosti herbicidní ochrany.
– deset titulů podle typu cenného biotopu, na který cílí.
– stanovení maximálních a minimálního limitu intenzity vyjmenovaných druhů hospodářských zvířat, stanovené agrotechnické postupy údržby dle typu biotopu, ponechávání nepokosených ploch, stanovené parametry na dílech nad 12 ha, limity hnojení, nebo jeho úplný zákaz.

Režimy pro klima a životní prostředí – podpora aplikace kvalitních organických nebo statkových hnojiv
Nahrazení všech nebo části průmyslových hnojiv tuhými organickými nebo statkovými hnojivy (hnůj, kompost, separát kejdy s určitým procentem sušiny)
 – dávka minimálně 25 t/ha.
– Minimální plocha 25 % zemědělského podniku.
– Aplikace digestátu, kejdy dle plánu vyrovnané bilance organické hmoty s dosažením kladné bilance minimálně 0,5 tuny organické hmoty na hektar.

Režimy pro klima a životní prostředí – diverzifikace krajiny
Založení mimoprodukčních ploch.

Režimy pro klima a životní prostředí – režimy podporující jakost vody – tvorba a údržba vegetačních pásů podél vodních toků
Založení nebo údržba porostu vegetačního pásu
– Realizace založení i údržby porostu bez použití přípravků na ochranu rostlin a hnojiv.
– Způsobilé budou výhradně plochy porostu založené na DPB žadatele (požadavek PDÚ), a to ve vzdálenosti do [50 m] od břehové čáry, minimální šíře vegetačního pásku je [10 m] od okraje DPB žadatele (požadováno PDÚ), na kterém se nachází orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura, na kterou lze poskytnout základní podporu příjmu pro udržitelnost

Režimy pro klima a životní prostředí – režimy podporující jakost vody – infiltrační oblasti drenážních systémů v OPVZ
Založení nebo údržba porostu vhodného pro infiltrační oblasti.
– Realizace založení i údržby porostu bez použití přípravků na ochranu rostlin a hnojení (hnojení pouze v omezené míře v průběhu založení porostu).
– Způsobilé budou výhradně plochy porostu založené DPB žadatele (požadavek PDÚ) ve vymezených jako plocha infiltračních oblastí drenážních systémů v OPVZ

Režimy pro klima a životní prostředí – údržba krajinných prvků
– Založení ochranného pásu o minimální šíři (10) m podél KP solitérní dřevina, skupina dřevin, mokřad a založení porostu trvalých travin a bylin na tomto pásu.
– Údržba mokřadu dle stanoveného managementu orgánem ochrany přírody.

Režimy pro klima a životní prostředí – vyrovnaná bilance živin
Aplikace hnojiv na díl půdního bloku v množství a typu, které bude uvedeno v živinovém plánu.
– Dosažení vyrovnané bilance živin na úrovni celého podniku.
– Sledovanými živinami budou N, P,K.

Režimy pro klima a životní prostředí – udržování ploch na zemědělské půdě podporující biodiverzitu
Založení porostu ochranného pásu, úhoru
– Ponechání porostu ve stanoveném období.
– Zákaz aplikace POR, hnojiv.
– Možnost mulčování.

Režimy pro klima a životní prostředí – podpora precizního zemědělství
Aplikace hnojiv na díl půdního bloku v množství a typu, které bude vycházet ze softwaru precizního zemědělství.
– Aplikace POR na díl půdního bloku v množství, které bude vycházet ze softwaru precizního zemědělství.

Režimy pro klima a životní prostředí – schémata eliminující větrnou erozi
Zajištěním vegetačního pokryvu i mimo dobu pěstování hlavní tržní plodiny.
– Agrotechnická a organizační opatření.

Investice do zemědělských podniků:
Podmínky způsobilosti: projekt se týká staveb a technologií sloužících pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), staveb a technologií sloužících pro rostlinnou a školkařskou výrobu, nákupu speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu
– Forma podpory: Přímá nenávratná dotace na vynaložené výdaje.
–  Míra podpory: 30 % způsobilých výdajů. Tato míra podpory může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce

Vše k tématu na stránkách MZE