Aktualizace pravidel pro operaci 19.3.1

Aktualizace pravidel pro operaci 19.3.1

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR pro období 2014-2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS…

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny a upřesnění termínů pro generování ŽoD.

Dne 13. 11. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2014-2020, pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Aktualizované znění uvedených Pravidel naleznete v příloze.

Spolu s Pravidly nabude účinnosti i Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (verze 3). Podle této Příručky budou muset postupovat všichni žadatelé u výběrových řízení zahájených ode dne 1. 12. 2017.

Aktualizovaná Pravidla nově obsahují povinnost žadatelů identifikovat skutečné majitele dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“), kterou je nutné v souladu s požadavkem EK zajistit i zpětně u všech administrovaných projektů.

Každý žadatel, který není fyzickou osobou nebo právnickou osobou veřejného práva, musí uvést do formuláře Žádosti o dotaci formou čestného prohlášení seznam svých skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona. Pokud žádná fyzická osoba nenaplňuje definici skutečného majitele podle AML zákona, pak žadatel uvede do formuláře Žádosti o dotaci tuto skutečnost. V případě vyzvání ze strany SZIF, EK nebo EÚD musí být žadatel/příjemce dotace schopen informace uvedené v čestném prohlášení doložit průkaznými dokumenty.

Vzhledem k nutnosti zajištění souladu s legislativou EU a ČR budou žadatelé u Žádostí o dotaci v operaci 19.3.1 registrovaných v roce 2017 ze strany SZIF dodatečně vyzýváni k doplnění požadovaných údajů. Údaje se budou vyplňovat do formuláře Žádosti o dotaci na stranu C – Čestná prohlášení – Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů.

U Žádostí o dotaci, které již mají ukončenou administrativní kontrolu, budou žadatelé vyzváni k dodatečnému doplnění Žádosti o dotaci právníkem RO SZIF před podpisem Dohody.

V případě Žádostí o dotaci, u kterých administrativní kontrola teprve probíhá, budou žadatelé vyzváni k doplnění údajů v rámci Žádosti o doplnění.

Současně upozorňujeme Místní akční skupiny na skutečnost, že formulář Žádosti o dotaci dle Pravidel pro operaci 19.3.1 platných pro rok 2016/2017 (Č.j.: 70542/2016-MZE-14113) je možné si vygenerovat na Portálu farmáře do 15. 11. 2017. Tyto Žádosti o dotaci vygenerované v roce 2017 lze podat přes Portál farmáře k registraci na SZIF do 30. 11. 2017 včetně.

Od 16. 11. 2017 do 22. 1. 2018 nebude možné na Portálu farmáře generovat žádné formuláře Žádostí o dotaci pro operaci 19.3.1. Generování Žádosti o dotaci dle Pravidel pro operaci 19.3.1 platných pro rok 2017/2018 bude možné od 23. 1. 2018. Následně bude možné podat přes Portál farmáře Žádosti o dotaci k registraci na SZIF, které byly vygenerované v roce 2018, v termínu od 1. 2. 2018.
 

Soubor ke stažení

 

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR