AGROCHEMICKÉ ZKOUŠENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ZA OBDOBÍ 2013 – 2018, ZÁVĚR

AGROCHEMICKÉ ZKOUŠENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ZA OBDOBÍ 2013 – 2018, ZÁVĚR

Zdroj: UKZUZ, Agrochemické zkoušení zemědělských půd za období 2013 – 2018:

1. Přístupné živiny a síra 
Průměrná hodnota půdní reakce zemědělské půdy v ČR je 6,1 stupně pH. Vývoj výměnné půdní reakce v posledních čtyřech letech stagnuje. 
Průměrná zásoba přístupného fosforu na zemědělské půdě činí v tomto odběrovém roce 91 mg.kg-1, na orné půdě 92 mg.kg-1, změny v obsahu fosforu nebyly v posledních čtyřech letech zaznamenány. Průměrný obsah přístupného draslíku na zemědělské půdě je 255 mg.kg–1, na orné půdě 253 mg.kg–1, stagnuje od roku 2009. 
Průměrný obsah přístupného hořčíku na zemědělské půdě ČR činí 201 mg.kg-1. Vývojový trend obsahu přístupného hořčíku není zcela jednoznačný, vykazuje kolísání. Tento stav souvisí se zastoupením draslíku a dalších kationtů v sorpčním komplexu a tím lepším nebo horším uplatněním méně aktivního hořčíku. 
Průměrný obsah přístupného vápníku na zemědělské půdě ČR je 3 032 mg.kg-1. Půdní zásoba přístupného vápníku v posledních čtyřech letech stagnuje. 
Současný stav zásobenosti zemědělských půd ČR draslíkem a hořčíkem se projevuje v zužování poměru těchto dvou kationtů (1,5), což signalizuje problém ve výživě draslíkem a potřebu zvýšeného hnojení touto živinou. 
Průměrný obsah síry na orné půdě je 16,3 mg.kg-1, v navržené kategorii velmi nízkého a nízkého obsahu do 20 mg.kg–1 se nachází 81,1 % analyzovaných vzorků. 

2. Mikroelementy 
Průměrný obsah B na orné půdě, je 1,1 mg.kg-1. Podíl orných půd s nízkým obsahem bóru je zastoupen 42,15 %, kategorie středního obsahu zujímá 23,45 % a vysoký obsah představuje 34,4 % výměry. Ve speciálních kulturách jsou vyšší výměry v kategorii vysokého obsahu bóru. 
Průměrný obsah Cu na orné půdě je 3,9 mg.kg-1. Podíl orných půd s nízkým obsahem činí 8,26 %, kategorie středního obsahu je zastoupena 71,73 %, vysoký obsah zaujímá 20,01% výměry. 
Průměrný obsah Zn na orné půdě je 5,6 mg.kg–1. Podíl orných půd s nízkým obsahem Zn činí 4,48 %, kategorie středního obsahu je zastoupena 57,87 % a vysoký obsah zaujímá 37,65 % ploch. Ve speciálních kulturách je převážná většina půd s vysokým obsahem Zn. 
Průměrný obsah Mn na orné půdě je 131 mg.kg-1. Podíl orných půd s nízkým obsahem manganu činí nepatrných 0,74 %, největší výměry půd v kategorii středního obsahu zaujímají 87,23 % a vysoký obsah Mn zaujímá 12,03 % orných půd. Ve všech kulturách převažují půdy středně zásobené Mn. Průměrný obsah Fe na orné půdě je 327 mg.kg-1. Podíl orných půd s nízkým obsahem železa činí pouze 0,17 %, pozemky v kategorii středního obsahu zaujímají 81,78 % a vysoký obsah Fe zaujímá 18,04 % orných půd. Ve všech kulturách převažují půdy středně zásobené Fe. 

3. Půdní organická hmota 
Medián Cox je v celém souboru dat pohybuje v intervalu 1,48–2,13 %. Průměrný obsah Cox na orné půdě, činí 1,55 %. Téměř 88,9 % hodnocených vzorků orné půdy se nachází v intervalu od 1 % do 2 % Cox. 

Na základě výsledků z dlouhodobých polních zkoušek je prokázáno, že pro udržení obsahu fosforu v půdě na počátečním stavu postačuje v řepařské i bramborářské výrobní oblasti průměrná roční dávka přibližně 30 kg P2O5.ha–1. 
Obdobně pro udržení počátečního stavu přístupného draslíku v půdě postačuje v řepařské oblasti dávka asi 100 kg K2O.ha–1 a v bramborářské až 150 kg K2O.ha–1. Při zpětném zapravení vedlejších produktů do půdy je dostatečná (podle výrobních oblastí) hladina hnojení na úrovni 40 až 60 kg K2O.ha–1.
Pro stanovení úrovně minerálního hnojení je možné považovat za účelnou, z hlediska dosahované produkce i zásobenosti půdy průměrnou roční dávku 100 až 120 kg N, 30 kg P2O5 a 50 až 150 kg K2O. Horní hranice uvedeného rozpětí by měla být s ohledem na draslík preferována na půdách v bramborářské výrobní oblasti.