AFRICKÝ MOR PRASAT NA SLOVENSKU, OKRES TREBIŠOV

AFRICKÝ MOR PRASAT NA SLOVENSKU, OKRES TREBIŠOV

Vo štvrtok 25. júla 2019 Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len ŠVPS SR) oficiálne potvrdila prvý výskyt afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) na území Slovenska. AMO bol zistený a potvrdený u drobnochovateľa, ktorý hospodári v okrese Trebišov v obci Strážne, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti hraníc s Maďarskom (mapa zverejnená na stránke ŠVPS SR https://www.svps.sk/zvierata/images/AMO_01_2019.jpg). Podľa informácií ŠVPS SR, boli s v súlade Nariadením vlády SR č. 277/2003 z 9. júla 2003 o opatreniach na kontrolu afrického moru ošípaných, prijaté opatrenia. Bolo nariadené usmrtenie zvierat v chove, vytýčené ochranné pásmo 3 km, pásmo dohľadu 10 km od ohniska nákazy a ďalšie opatrenia na zabránenie šíreniu nákazy. Na štvrtok 26.7.2019 je zvolaná v priestoroch Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trebišove zasadnutie národnej expertnej skupiny pre AMO.
ŠVPS SR o prepuknutí nákazy AMO informovala Európsku komisiu, Medzinárodný úrad pre nákazy zvierat v Paríži ako aj hlavného veterinárneho lekára Maďarskej republiky.
Spracovala: Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná riaditeľka pre SPP, AK ČR