3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)

3.a. Biologická ochrana rostlin jako náhrada chemické ochrany – Výklad k bodu Zásad 5 n)

22. 05. 2020
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR


V Praze dne 22. května 2020 – Výklad k bodu Zásad 5 n)
5 Podmínky poskytnutí dotace

n) V případě ploch plodin uvedených v bodě 4 Dotace, které nejsou evidovány v LPIS, a zároveň v případě, že plodiny budou vysety/vysázeny na pronajatém/propachtovaném pozemku nebo na pozemku, ke kterému je zřízeno právo stavby, musí žadatel prokázat oprávnění k užívání pozemku nebo právo stavby od data podání žádosti o dotaci do data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci. Žadatel doloží nájemní/pachtovní smlouvu nebo list vlastnictví, na kterém je zaneseno právo stavby příjemce dotace nebo jiný doklad prokazující oprávnění k užívání pozemku na dobu určitou minimálně do data příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci nebo na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.

Jedná se o doložení přílohy dle bodu 7 písmene a) pouze u žadatelů, kdy pozemky nejsou evidovány v LPIS a zároveň nejsou ve vlastnictví žadatele např. skleníky.
U pozemků evidovaných v LPIS či u pozemků neevidovaných v LPIS, ale ve vlastnictví žadatele se tato příloha dle bodu 7 písmene a) Zásad nedokládá.