TZ – Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí SAPS

TZ – Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí SAPS

Praha 17. října 2022 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zahájil vydávání rozhodnutí na Jednotnou platbu na plochu (SAPS). Ihned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci bude vyplácet zálohy ve výši 70 %. Letošní sazba činí 3 213,91 korun na hektar. Zbývající část peněz žadatelé dostanou po 1. prosinci.

„Zemědělcům chceme peněžní prostředky poskytnout bez zbytečného odkladu, proto jsme přistoupili k výplatě Jednotné platbu na plochu formou zálohy a následného doplatku na SAPS,“ říká Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých plateb a environmentálních podpor. SZIF vyplatí žadatelům zálohy v průběhu října a listopadu.

Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. Z dotačních titulů se proto vyplácí jako první. Zemědělci o ni mohou požádat v průběhu dubna a května prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Letos bylo podáno více než třicet jedna tisíc žádostí. Fond mezi ně rozdělí v rámci výplat záloh více než 8,2 miliardy korun.

SAPS ve stávající podobě naposledy

Přímá platba SAPS je nároková v tom smyslu, že každý uživatel zemědělské půdy má na tento dotační titul nárok, aniž by musel vytvářet vlastní projekty. Musí však podat žádost o dotaci a dodržet podmínky podpory. Dotační titul chce podpořit co nejširší skupinu zemědělců, kteří obhospodařují minimálně 1 ha zemědělské půdy.

Pravidla pro platbu SAPS jsou nastavována ze strany Evropské unie, výši sazby každoročně stanovuje Ministerstvo zemědělství ČR na základě předpisů vydaných Evropskou komisí. V korunách se její výše odvíjí od platného kurzu a množství požadavků v daném roce.

Společná zemědělská politika pro období 2023–2027 počítá s pokračováním stávající Jednotné platby na plochu ve formě tzv. Základní podpory příjmu pro udržitelnost (BISS). I nadále je cílem základní stabilizace příjmů všech aktivních zemědělců. Bude poskytována formou roční platby na hektar využívané zemědělské plochy. Poskytnutí prostředků bude podmíněno plněním podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinných požadavků na hospodaření (PPH).

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina. SZIF má v současné době 7 regionálních odborů a dalších 65 lokalizovaných pracovišť, která poskytují služby žadatelům přímo v místě jejich působení. Více informací na www.szif.cz

Žadatelé najdou rozhodnutí ve své datové schránce, nebo na Portálu farmáře, pokud mají přístup ke svému účtu. V případě, že nemohou využít ani jednu z uvedených možností, přijde jim rozhodnutí poštou.

Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.

Sazby Jednotné platby na plochu (SAPS) 2019–2021

RokKč/ha
20193 394,11
20203 644,19
20213 331,68